Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASINDA AÇIKCA VAZGEÇİLEMEYECEĞİ MÜDDETÇE BİLDİRİLEN TANIKLARIN DİNLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016 / 19466 
Karar: 2017 / 1766 
Karar Tarihi: 21.02.2017

ÖZET: Dava dilekçesinde vakıaların ispatı bakımından tanık deliline dayanan davacı anne, davalı babanın çocuklarla kişisel ilişki kurulmasını engellediğini, çocuklara şiddet uyguladığını ve çocukların yaşadıkları ev şartlarının gelişimlerini tehlikeye sokacak nitelikte bulunduğunu iddia etmiş ve bu iddialarını ispat bakımından vermiş olduğu … tarihli delil listesinde bir tanık ismi bildirmiştir. Mahkemece davacı tanığı ....dinlenilmeden karar verilmiştir. Davacı bildirdiği tanığının dinlenilmesinden açıkça vazgeçmemiştir. Bu tanık dinlenmeden eksik incelemeyle hüküm kurulmuştur. Hukuk Muhakemeleri Kanununun ve devamı maddeleri gereğince davacı tanığı ....dinlenilerek, dosyada mevcut tüm deliller değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hukuki dinlenilme hakkına aykırı şekilde eksik inceleme ile karar tesisi bozmayı gerektirmiştir.

(6100 S. K. m. 27, 240) 

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 21.02.2017 günü tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmedi. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Mahkemece velayetin değiştirilmesine yönelik davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakıldığının anlaşılmasına göre davacının kararın esasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi gerekmiştir.

2-Davacının kararın esasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Davacı anne, boşanma ile velayetleri davalı babaya bırakılan ortak çocuklar 21.07.2012 doğumlu ....ile 24.09.2013 doğumlu Z.`in velayetlerinin değiştirilerek kendisine verilmesini talep etmiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Velayet kamu düzenine ilişkin olup, re`sen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu nedenle yargılama sırasında meydana gelen gelişmelerin bile göz önünde tutulması gerekir.

Dava dilekçesinde vakıaların ispatı bakımından tanık deliline dayanan davacı anne, davalı babanın çocuklarla kişisel ilişki kurulmasını engellediğini, çocuklara şiddet uyguladığını ve çocukların yaşadıkları ev şartlarının gelişimlerini tehlikeye sokacak nitelikte bulunduğunu iddia etmiş ve bu iddialarını ispat bakımından vermiş olduğu 13.04.2016 tarihli delil listesinde bir tanık ismi bildirmiştir. Mahkemece davacı tanığı ....dinlenilmeden karar verilmiştir. Davacı bildirdiği tanığının dinlenilmesinden açıkça vazgeçmemiştir. Bu tanık dinlenmeden eksik incelemeyle hüküm kurulmuştur. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 240. ve devamı maddeleri gereğince davacı tanığı ....dinlenilerek, dosyada mevcut tüm deliller değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hukuki dinlenilme hakkına (HMK m. 27) aykırı şekilde eksik inceleme ile karar tesisi bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre temyize konu diğer bölümlerinin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 21.02.2017 (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube