Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
AİLE KONUTUNUN EŞİN RIZASI ALINMADAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI-ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İYİ NİYETLİ OLUP OLMAMASININ DA HER HANGİ BİR ÖNEMİNİN DE BULUNMADIĞI


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/20910

K. 2016/14532

T. 8.11.2016

• TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Eşlerden Birinin Diğer Eşin Açık Rızası Bulunmadıkça Aile Konutu ile İlgili Kira Sözleşmesini Feshedemeyip Aile Konutunu Devredemeyip veya Aile Konutu Üzerindeki Haklarını Sınırlayamayacağı/İşlem Tarafı Olan Üçüncü Kişinin İyiniyetli Olup Olmamasının da Herhangi Bir Önemi Bulunmadığı - Haktan Feragat Edilemeyeceği Gibi Anlaşma ile de Ortan Kalkmayacağı/Eşten Açık Rıza Alınmadan Yapılan İşlem Geçersiz Olduğundan Mahkemece Davanın Kabulü Gerektiği )

• EŞİN AÇIK RIZASININ ALINMASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Aile Konutu ile İlgili Kira Sözleşmesini Feshedemeyip Aile Konutunu Devredemeyip veya Aile Konutu Üzerindeki Haklarını Sınırlayamayacağı - İşlem Tarafı Olan Üçüncü Kişinin İyiniyetli Olup Olmamasının da Herhangi Bir Önemi Bulunmadığı - Haktan Feragat Edilemeyeceği Gibi Anlaşma ile de Ortan Kalkmayacağı/ Yapılan İşlem Geçersiz Olduğundan Mahkemece Davanın Kabulü Gerektiği )

• ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İYİNİYETLİ OLMASI ( Herhangi Bir Önemi Bulunmadığı/Eşlerden Birinin Diğer Eşin Açık Rızası Bulunmadıkça Aile Konutu ile İlgili Kira Sözleşmesini Feshedemeyip Aile Konutunu Devredemeyip veya Aile Konutu Üzerindeki Haklarını Sınırlayamayacağı - Haktan Feragat Edilemeyeceği Gibi Anlaşma ile de Ortan Kalkmayacağı/Yapılan İşlem Geçersiz Olduğundan Mahkemece Davanın Kabulü Gerektiği )

• HAKTAN FERAGAT EDİLMESİ VEYA ANLAŞMA ( İşlemin Ortadan Kalkmayacağı/Eşlerden Birinin Diğer Eşin Açık Rızası Bulunmadıkça Aile Konutu ile İlgili Kira Sözleşmesini Feshedemeyip Aile Konutunu Devredemeyip veya Aile Konutu Üzerindeki Haklarını Sınırlayamayacağı - İşlem Tarafı Olan Üçüncü Kişinin İyiniyetli Olup Olmamasının da Herhangi Bir Önemi Bulunmadığı/Eşten Açık Rıza Alınmadan Yapılan İşlem Geçersiz Olduğundan Mahkemece Davanın Kabulü Gerektiği )

4721/m.194

ÖZET : Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Eşlerin fiil ehliyetine getirilen sınırlama aile konutuna şerhin konulması ya da konulmaması koşuluna bağlanmadığı gibi işlem tarafı olan üçüncü kişinin iyiniyetli olup olmamasının da herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu haktan önceden feragat edilemeyeceği gibi eşlerin anlaşmasıyla da ortadan kaldırılamaz ve açık rıza ancak “belirli olan" bir işlem için verilebilir.

Eş söyleyişle eşin “açık rızası alınmadan” yapılan işlemin “geçersiz olduğunu” kabul etmek zorunludur. Hal böyle olunca, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı ve davalılardan biri tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı kadın, aile konutu olduğu ileri sürülen taşınmazın, davalı eş tarafından diğer davalıya satıldığını, davalı adına olan tapu kaydının iptali ile satış işlemi öncesinde olduğu gibi taşınmazın davalı eş adına tescilini ve taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasını talep etmiş, mahkemece "tapu kayıt maliki ile devralanın kardeş olması ve davacının da bu durumdan haberdar olmamasının hayatın olağan akışına ters olduğu, asli müdahilin davalıdan kambiyo senedine dayalı alacağının olduğu ve taşınmazın aile konutu olduğunun ispatlanamadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu`nun 194/1. maddesine göre, “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.” Türk Medeni Kanunu madde 194 hükmü ile eşlerin fiil ehliyetine getirilen sınırlama aile konutuna şerhin konulması ya da konulmaması koşuluna bağlanmadığı gibi işlem tarafı olan üçüncü kişinin iyiniyetli olup olmamasının da herhangi bir önemi bulunmamaktadır ( HGK. nun 15.04.2015 tarih E.2013/2-2056-K.2015/1201 Sayılı kararı ). Anılan madde hükmü ile getirilen sınırlandırma, “emredici” niteliktedir. Dolayısıyla bu haktan önceden feragat edilemeyeceği gibi eşlerin anlaşmasıyla da ortadan kaldırılamaz ve açık rıza ancak “belirli olan" bir işlem için verilebilir.

Somut olayda, davaya konu taşınmazın aile konutu olmadığına ya da davacı kadının satış işlemine açık rızasının bulunduğuna yönelik bir savunma bulunmamaktadır. Davalı eş davaya konu aile konutunu diğer davalı İzzetin Alagöz`e satmış, bu işlem sırasında davalı tarafından davacı eşin açık rızası alınmamıştır.

Yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde eşin “açık rızası” alınmadan yapılan işlemin geçerli olduğunu kabul etmek imkansızdır. Eş söyleyişle eşin “açık rızası alınmadan” yapılan işlemin “geçersiz olduğunu” kabul etmek zorunludur. Hal böyle olunca, mahkemece yukarda açıklanan yasal düzenleme ve ilkelere uygun değerlendirme yapılarak davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde ret hükmü kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube