Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
AÇILAN TAKİBİN YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE YÖNLENDİRİLMESİ


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/12534

K. 2017/4457

T. 23.3.2017

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan icra takibinde, borçlunun, icra mahkemesine başvurusunda, borca itiraz ettiği, mahkemece, istemin reddine karar verildiği görülmüştür.

HMK`nun 20. maddesi gereğince; görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten, kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Aynı kural takip hukukunda da geçerlidir.

Somut olayda, alacaklı tarafından yetkisiz ... 7. İcra Müdürlüğü`nde takibe başlandığı, borçlunun süresinde yetki itirazında bulunması üzerine, ... 8. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 09/12/2014 tarih ve 2014/1333 Esas-2014/1169 Karar sayılı ilamı ile yetki itirazının kabulüne, ... İcra Müdürlüğü`nün yetkili olduğuna, karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın yetkili ... İcra Müdürlüğü`ne gönderilmesine, tarafların yüzüne karşı 09/12/2014 tarihinde karar verildiği, tarafların temyiz etmemesi üzerine kararın 22/12/2014 tarihinde kesinleştiği, alacaklı vekilinin ise HMK`nun 20. maddesinde öngörülen iki haftalık yasal süreden sonra 01/06/2015 tarihinde ... 7. İcra Müdürlüğü`ne başvurarak dosyanın yetkili ... İcra Müdürlüğü`ne gönderilmesini talep ettiği görülmüştür.

O halde mahkemece, kamu düzeni ile ilgili olan HMK`nun 20. maddesi uyarınca re`sen takibin açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca re`sen (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube