Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTEKİ KOŞULLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ SONRADAN MEYDANA GELEBİLECEK BİR DURUMA GÖRE DAVA AÇILAMAYACAĞI

T.C YARGITAY 
21.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016 / 1855 
Karar: 2017 / 3973 
Karar Tarihi: 15.05.2017

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Davacı, çalışma gücü kayıp oranının tespitine, tespit edilen tarihten itibaren maluliyet aylığı bağlanmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.K A R A RDava; davacının maluliyetinin ve maluliyet aylığına hak kazandığının tespiti istemine ilişkidir. 

Mahkemece; davacının çalışma gücünün en az %60`ını kaybetmiş olduğunun ve malul sayılması gerektiğinin, maluliyet başlangıç tarihinin ... Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi`nin 28.05.2014 tarihli raporu olduğunun, bu tarihten itibaren maluliyet aylığı bağlanması ve bu aylıkların ödenmesi gereken günlerden itibaren yasal faizi ile ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verilmiştir. 

Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının davalı Kurum`a maluliyetinin tespiti ve maluliyet aylığı bağlanması için 13.01.2012 tarihinde başvurduğu, davalı Kurum tarafından; davacının çalışma gücünün en az %60`ını kaybetmediği gerekçesi ile talebinin reddedildiği, davacının itirazı üzerine inceleme yapan davalı Kurum Yüksek Sağlık Kurulu tarafından da 21.09.2012 tarihli kararda aynı yönde görüş bildirildiği, mahkemece dosyanın Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi`ne gönderilmesi üzerine düzenlenen 01.12.2014 tarihli raporda; 03.08.2013 Tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği`ne göre davacının beden çalışma gücünün en az %60`ını kaybettiği, maluliyet başlangıç tarihinin ... Üniversitesi SUAM`nin 28.05.2014 tarihli raporu olduğunun bildirildiği, raporlar arasındaki çelişki nedeni ile dosyanın Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu`na gönderildiği ve 13.08.2015 tarihli raporda da; 03.08.2013 Tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği`ne göre davacının beden çalışma gücünün en az %60`ını kaybettiği, maluliyet başlangıç tarihinin ... Üniversitesi SUAM`nin 28.05.2014 tarihli raporu olduğunun bildirildiği anlaşılmaktadır. 

Kural olarak her dava açıldığı tarihteki koşullara göre sonuçlandırılır ve henüz uyuşmazlık doğmadığından bir hakka hüküm tarihinden sonraki bir tarihten itibaren hak kazanılacağı yönünde hüküm kurulamaz.

Somut olayda; davacı 13.01.2012 tarihinde davalı Kurum`a başvurmuş ve davalı Kurum tarafından, davacının talep tarihinde beden çalışma gücünün en az %60`ını kaybetmediği gerekçesi ile talebi reddedilmiştir. Dosya kapsamında mevcut Adli Tıp Kurumu raporları da davacının 28.05.2014 tarihi itibari ile malul sayılması gerektiğini bildirdiğinden davalı Kurum`un red kararını desteklemektedir. Bu itibarla; mahkemece eldeki davanın, açıldığı tarihteki koşullara göre değerlendirilmesi gerekirken ve ileride oluşacak bir duruma göre dava açılamayacağı göz ardı edilerek davanın kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuştur. 

Mahkemece yukarıda belirtilen maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 15.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube