Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YASAL TÜM MİRASÇILARIN MİRASI RET ETMESİ DURUMUNDA TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASVİYESİ EDİLMESİ GEREKİR

T.C YARGITAY 
14.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017 / 2978 
Karar: 2017 / 4654 
Karar Tarihi: 05.06.2017

ÖZET: Davacılar, borçlu muris M. E.’in 27.06.2012 tarihinde vefat ettiğini, yasal tüm mirasçılarının mirası ret ettiklerini ileri sürüp; murisin mirasının resmi tasfiyesinin yapılarak dava konusu bağımsız bölümlerin satılarak paraya çevrilmesi isteminde bulunmuşlardır. Mahkemece terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi için dosyanın mirasın reddine karar veren D… 2. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekir. Bu sebeple Cumhuriyet Başsavcılığının Adalet Bakanlığının gösterdiği lüzum üzerine kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile kararın kanun yararına bozulması gerekmiştir.

(4721 S. K. m. 612) (1086 S. K. m. 426)

Dava: Davacı vekili tarafından, 04.04.2013 gününde verilen dilekçe ile tereke talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 17.06.2015 günlü temyiz edilmeden kesinleşen hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 13.12.2016 tarih 2016/394072 sayılı tebliğnamesi ile HUMK`nın 427/6. maddesi gereğince kanun yararına bozma istenilmiş olmakla dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Davacılar, borçlu muris M. E.’in 27.06.2012 tarihinde vefat ettiğini, yasal tüm mirasçılarının mirası ret ettiklerini ileri sürüp; murisin mirasının resmi tasfiyesinin yapılarak dava konusu bağımsız bölümlerin satılarak paraya çevrilmesi isteminde bulunmuşlardır.

Mahkemece, davanın kabulüne, dava konusu bağımsız bölümlerinin tapularının iptali ile davacılar ve Hazine adına tesciline, terekenin bu şekilde tasfiyesine karar verilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 17.06.2015 tarihli, 2016/394072 sayılı tebliğnamesi ile süresinde temyiz edilmeksizin kesinleşmiş bulunan hükmün HUMK’nın 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenmiştir.

Türk Medeni Kanununun 612. maddesi gereğince; en yakın yasal mirasçılar tarafından reddolunan miras, Sulh Hukuk Mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler mirası ret etmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

Mahkemece terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi için dosyanın mirasın reddine karar veren Diyarbakır 2. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple Cumhuriyet Başsavcılığının Adalet Bakanlığının gösterdiği lüzum üzerine kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile kararın kanun yararına bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün kanun yararına BOZULMASINA, bozma ilamı ve ekindeki dosyanın gereği yapılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE, 05.06.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube