Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
EVLİLİK BİRLİĞİNE GÖRE 3. KİŞİ DURUMUNDA OLAN DAVANIN BABASINA AİT TAŞINMAZA YAPTIĞI KATKIYI GENEL MAHKEMEDE AÇACAĞI DAVA İLE İSTEMELİDİR

T.C YARGITAY 
8.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016 / 22003 
Karar: 2017 / 1387 
Karar Tarihi: 09.02.2017

ÖZET: Davacının genel hükümler çerçevesinde genel mahkemede sebepsiz zenginleşmeye dayanan istekte bulunması mümkün iken mal rejiminin tasfiyesi hükümlerine göre davalı eşinden katkı ve katılma alacağı istemesi mümkün değildir. Mahkemenin hükmünün onanmasına karar verilmiştir.

(1086 S. K. m. 440)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, temyiz incelemesi sonucunda Dairemizce bozulmuş bozma kararı üzerine Mahkemece direnme kararı verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. 

Davacı ... vekili, dava dilekçesinde belirtilen taşınmazlar nedeniyle mal rejiminin tasfiyesi ile alacak isteğinde bulunmuştur.

Davalı ... vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, tasfiyeye konu taşınmazın miras yoluyla davalıya kaldığı, kişisel malı niteliğinde olduğu, davacının katılma alacağının mevcut olmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş, verilen karar Dairemizin 17.06.2014 tarih, 2014/5702 Esas-2014/12726 Karar sayılı ilamı ile bozulmuş, mahkemece önceki hükümde direnilmesine karar verilmesi üzerine, anılan direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun`un 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK`na eklenen geçici 4/1. maddesi uyarınca, inceleme yapılmak üzere, dosya Dairemize gönderilmiştir.

Dosya içeriğine, toplanan delillere, tapu kaydına, 30.09.1997 tarihli .... yevmiye nolu vasiyetnameye, mirasçılık belgesine göre; öncesi 194 parsel olan dava konusu 671 ada 195 parsel üzerindeki 1, 2 ve 3 nolu bağımsız bölümler davalının miras bırakan babası ....`in mülkiyetinde iken davacı katkıda bulunduğunu ileri sürerek mal rejiminin tasfiyesi isteğinde bulunmuştur. Dosya içeriğinden ve tanık beyanlarından anlaşıldığı gibi, davacının iddiasında bildirdiği katkı dava konusu taşınmazların mülkiyetinin henüz davalıya geçmeden davalının babası üzerinde iken yapıldığı yönündedir. Vasiyetname ölümden sonra hüküm ifade eder. Nitekim davalının miras bırakanı babası ...`in 31.10.2000 tarihinde ölümünden sonra açılan vasiyetname uyarınca tapu kayıtları 29.03.2002 tarihinde davalı eşe intikal etmiştir. Arsanın miras yoluyla geçmesi nedeniyle kişisel mal olduğu kuşkusuz olan taşınmazın üzerindeki binaların mülkiyetinin de evlilik birliğine göre 3.kişi durumunda olan davalının babası ... adına kayıtlı olduğu da sabittir. Davacının genel hükümler çerçevesinde genel mahkemede sebepsiz zenginleşmeye dayanan istekte bulunması mümkün iken mal rejiminin tasfiyesi hükümlerine göre davalı eşinden katkı ve katılma alacağı istemesi mümkün değildir. 

Tüm bu açıklamalar nedeniyle Dairemizin yanılgıya dayalı 17.06.2014 tarih, 2014/5702 Esas-2014/12726 Karar sayılı ilamının KALDIRILMASINA, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle mahkemenin 14.11.2014 tarih, 2014/561 Esas-2014/623 Karar sayılı redde ilişkin hükmünün ONANMASINA, taraflarca HUMK`nun 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 09.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube