Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEK TAŞ PIRLANTA YÜZÜĞÜN OLAĞAN HEDİYE OLUP OLMADIĞI, TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK OLURUNA GÖRE BELİRLENİR.

T.C YARGITAY 
3.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013 / 14531 
Karar: 2013 / 16955 
Karar Tarihi: 02.12.2013

MAHKEMESİ :ASLİYE ...(AİLE ) MAHKEMESİTaraflar arasında görülen itirazın iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dava; nişan hediyesi olarak davacının davalıya verdiği tek taş pırlanta yüzüğün, nişanın bozulmasının ardından, bedelinin tazmini için davalı aleyhine başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece; davanın kısmen kabulü cihetine gidilerek; davalının icra takip dosyasına vaki itirazının kısmen iptaliyle; takibin ....000,00 TL üzerinden devamına, ....000,00 TL`ye takip tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına, davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Temyize konu konu uyuşmazlık; davalıya verilen yüzüğün mutad hediye kapsamında olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

TMK`nın 122.maddesine göre, nişanlılık evlenme dışında bir nedenden dolayı sona ererse, nişanlıların birbirlerine vermiş oldukları, alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebilir. Nişanın bozulması nedeniyle mutad dışı hediyelerin geri alınmasına ilişkin davalarda kusur aranmaz. Nişanın bozulması halinde alışılmışın dışındaki hediyeler aynen, mevcut değilse mislen geri verilir veya karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri istenir. Alışılmış mutad hediyelerden kasıt; giyilmekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen eşyalardır. Hediyelerin verildiği ve iade edilmediği hususu her türlü delil ile ispat edilebilir.

Yerleşik ... uygulamalarına göre; nişan yüzüğü dışında kalan tüm altın ve ziynet eşyası mutad hediye kapsamında olmayıp, iadesi gereken hediyeler olarak değerlendirilmektedir.

Nişan hediyelerinin mutad sayılabilmesi, yöresel örf ve adete göre verilen hediyelerden olması yanında maddi değerinin de günün koşullarına göre fazla olmayan hediyelerden olmasına bağlıdır ve bu da daha çok tarafların mali ve sosyal durumları ile ölçülmelidir.Nişanlının mali gücünü aşarak verdiği hediyelerin onun yönünden mutad sayılması düşünülemez. Aksi halde, hediye verilen nişanlının haksız zenginleşmesine yol açılmış olur. Bu husus mahkemenin de kabulündedir.

Hal böyle olunca mahkemece; öncelikle tarafların sosyal ve ekonomik durumu araştırılmak suretiyle, davacının, davalıya nişan hediyesi olarak verdiği yüzüğün, mutad hediye kapsamında olup olmadığının belirlenmesi ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, tarafların sosyal ve ekonomik durumu araştırılmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 02.....2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube