Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVA DİLEKÇESİNİN USULÜNE GÖRE TEBLİĞ EDİLMEMESİ


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/15366

K. 2016/7135

T. 7.4.2016

• BOŞANMA ( Davalıya Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Tebligatlar Mernis Adresi Olduğu Tebliğ Zarfında Belirtilerek Dava Dilekçesinde Bildirilen Adres Esas Alınarak Tebligat Kanununun 21/2. Md. Göre Mahalle Muhtarına Tebliğ Edildiği/Davalıya Usule Uygun Olarak Dava Dilekçesi Tebliğ Edilerek Duruşmaya Katılma ve Savunma Hakkını Kullanma İmkanı Tanınmadığı - Kararın Bozulacağı )

• USULSÜZ TEBLİGAT ( Bilinen En Son Adresin Tebliğe Elverişli Olmadığı Anlaşılmadan veya Bu Adreste Tebligat Yapılamadığı Görülmeden Doğrudan Adres Kayıt Sisteminde Bulunan Yerleşim Yeri Adresinde Tebligatın Yapılmasının Tebligatı Usulsüz Kılacağı/Davalıya Usule Uygun Olarak Dava Dilekçesi Tebliğ Edilerek Duruşmaya Katılma ve Savunma Hakkını Kullanma İmkanı Tanınmadığı - Kararın Bozulacağı/Boşanma )

• HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Davalıya Usule Uygun Olarak Dava Dilekçesi Tebliğ Edilerek Duruşmaya Katılma ve Savunma Hakkını Kullanma İmkanı Tanınmadan Yargılama Yapılıp Hüküm Kurulduğu/Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlal Edildiği - Boşanma )

7201/m.10/1-2, 21/2, 23/8

6100/m.27

Tebligat Yönetmeliği/m.79

ÖZET : Dava; boşanma istemine ilişkindir. Davalıya dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir tebligatlar mernis adresi olduğu tebliğ zarfı üzerinde belirtilmek suretiyle, dava dilekçesinde bildirilen adres esas alınarak Tebligat Kanununun 21/2. maddesine göre mahalle muhtarına tebliğ edilmiştir. Dava, davalının yokluğunda görülmüş ve karara bağlanmıştır. Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır ( Teb. K. m. 10/1 ). Adres kayıt sisteminde bulunan adresin bilinen en son adres olarak kabul edilebilmesi için bilinen en son adrese tebligat yapılamamış olması veya bu adresin tebliğe elverişli olmaması halinde mümkündür. Bilinen en son adresin tebliğe elverişli olmadığı anlaşılmadan veya bu adreste tebligat yapılamadığı görülmeden doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde tebligatın yapılması; yapılan tebligatı usulsüz kılar ( Teb. K. m. 10/2 ). Davalıya usule uygun olarak dava dilekçesi tebliğ edilerek, duruşmaya katılma ve savunma hakkını kullanma imkanı tanınmadan yargılama yapılıp, hüküm kurulması hukuki dinlenilme hakkının ( HMK. m. 27 ) ihlali sonucunu doğurduğundan bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davalıya dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir tebligatlar mernis adresi olduğu tebliğ zarfı üzerinde belirtilmek suretiyle, dava dilekçesinde bildirilen adres esas alınarak Tebligat Kanununun 21/2. maddesine göre mahalle muhtarına tebliğ edilmiştir. Dava, davalının yokluğunda görülmüş ve karara bağlanmıştır.

Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır ( Teb. K. m. 10/1 ). Adres kayıt sisteminde bulunan adresin bilinen en son adres olarak kabul edilebilmesi için bilinen en son adrese tebligat yapılamamış olması veya bu adresin tebliğe elverişli olmaması halinde mümkündür. Bilinen en son adresin tebliğe elverişli olmadığı anlaşılmadan veya bu adreste tebligat yapılamadığı görülmeden doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde tebligatın yapılması; yapılan tebligatı usulsüz kılar ( Teb. K. m. 10/2 ). Bu bakımdan tebligatı çıkaran merciin, adresin, adres kayıt sistemindeki mernis adresi olduğunu dava dilekçesinin bulunduğu tebliğ evrakında belirtmesi gerekmektedir ( Tebligat Kanunu m. 23/8 ). Ayrıca Tebligat Yönetmeliğinin 79. maddesi gereği, Tebligat Kanununun 21/2. maddesi uyarınca yapılacak tebligatların "açık mavi" renkli zarfla yapılması zorunludur. Bu hususlar gözetilmeden, davalıya usule uygun olarak dava dilekçesi tebliğ edilerek, duruşmaya katılma ve savunma hakkını kullanma imkanı tanınmadan yargılama yapılıp, hüküm kurulması hukuki dinlenilme hakkının ( HMK. m. 27 ) ihlali sonucunu doğurduğundan bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube