Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8575

K. 2012/15386

T. 13.6.2012

* KREDİ KARTI AİDATI ( Aidatın İptali İçin Müşterinin Hakem Heyetine Yaptığı Başvurunun Kabul Edilmesi Nedeniyle Bankanın Kartı İptal Ettiği - Müşterinin İptale Karşı Yaptığı Başvurunun da Kabulü Üzerine Hakem Heyeti Kararının İptali İçin Bankanın Dava Açtığı/Davanın Reddedileceği )

* BANKANIN KREDİ KARTINI İPTAL ETMESİ ( Aidatın İptali İçin Müşterinin Hakem Heyetine Yaptığı Başvurunun Kabul Edilmesi Nedeniyle - Müşterinin İptale Karşı Yaptığı Başvurunun da Kabulü Üzerine Bankanın Hakem Heyeti Kararının İptali İçin Dava Açtığı/Davanın Reddine Hükmedileceği )

* TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Bankanın Kredi Kartını İptal Etmesi Üzerine Müşterinin Hakem Heyetine Yaptığı Başvurunun Kabul Edildiği/Bankanın Karara Karşı Dava Açtığı - Davanın Reddedileceği/Karşı Davacı Müşterinin Manevi Tazminat Talebi Aşılarak Kınama Kararı Verilemeyeceği )

* MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Bankanın Kredi Kartını İptal Etmesi Üzerine Müşterinin Hakem Heyetine Yaptığı Başvurunun Kabul Edildiği/Bankanın Karara Karşı Dava Açtığı - Davanın Reddedileceği/Karşı Davacı Müşterinin Manevi Tazminat Talebi Aşılarak Kınama Kararı Verilemeyeceği )

* KINAMA KARARI ( Bankanın Kredi Kartını İptal Etmesi Üzerine Müşterinin Hakem Heyetine Yaptığı Başvurunun Kabul Edildiği/Bankanın Karara Karşı Dava Açtığı - Davanın Reddedileceği/Karşı Davacı Müşterinin Manevi Tazminat Talebi Aşılarak Kınama Kararı Verilemeyeceği ) 4077/m.22, 23 4721/m.2 1086/m.74

ÖZET: Davacı, davalı-karşı davacının kredi kartı müşterisi olduğunu, kredi kartı aidatı için Tüketici Hakem Heyetine şikayette bulunduğunu, hakem heyetince şikayetin kabulü üzerine kredi kartının iptal edildiğini, davalının bu işlemin iptali için de Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu: kredi kartının kullanıma açılmasına karar verildiğini, davalıyla yapılan bankacılık işlemleri sözleşmesine göre iki tarafın da sözleşmeyi feshetme, kartı iptal ettirme hak ve yetkisinin olduğunu, kimsenin kart almaya zorlanamayacağı gibi. bankanın da kart vermeye zorlanamayacağını, eylemin haksız şart olmadığını, netice itibarıyla Tüketici Hakem Heyeti`nin kararının kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, davacı banka tarafından açılan itiraz davasının reddine, davalı tarafından açılan manevi tazminat davasının kabulü ile, bankanın, müşterisinin kredi kartı aidatının yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle Tüketici Hakem Heyetine yaptığı başvurusu bir başka deyişle Anayasal hakkını kullanmasını aralarındaki sözleşmeye aykırı kabul ederek tek taraflı olarak müşterisine verdiği kredi kartını iptal etmesi eyleminin kınanmasına, kınama kararının Türkiye çapında trajı 100.000 den fazla olan ulusal bir gazetede yayınlanmasına, yayın masraflarının davacı bankadan alınmasına karar verilmiştir. Mahkemenin özellikle delilerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır ancak davalı-karşı davacı tarafından manevi tazminat talep edilmiş olmasına rağmen mahkemece talebin aşılması suretiyle kınama kararına hükmedilmiş olması yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de. dava miktar itibariyle duruşmaya tabi olmadığından bu isteğin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı-karşı davacının kredi kartı müşterisi olduğunu, kredi kartı aidatı için Tüketici Hakem Heyetine şikayette bulunduğunu, hakem heyetince şikayetin kabulü üzerine kredi kartının iptal edildiğini, davalının bu işlemin iptali için de Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu: kredi kartının kullanıma açılmasına karar verildiğini, davalıyla yapılan bankacılık işlemleri sözleşmesine göre iki tarafın da sözleşmeyi feshetme, kartı iptal ettirme hak ve yetkisinin olduğunu, kimsenin kart almaya zorlanamayacağı gibi. bankanın da M.K 2.md göre kart vermeye zorlanamayacağını, eylemin haksız şart olmadığını, netice itibarıyla Samandağ Tüketici Hakem Heyeti`nin 26.3.2010 tarih ve 4 numaralı kararının kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiş, karşı davası ile de: davacı bankanın hiçbir bildirimde bulunmadan kredi kartını kullanıma kapatarak hesabını bloke ettiğini, bankanın keyfi işlemi sebebiyle alışveriş yaptığı sırada zor durumda kalıp mahcup olduğunu, bankanın bu eyleminin mk 24 ve 49 maddelerine aykırı olduğunu, bu sebeple 3.000,00 TL manevi tazminatın bankadan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davacı banka tarafından açılan itiraz davasının reddine, davalı Ş. tarafından açılan manevi tazminat davasının kabulü ile, bankanın, müşterisinin 45,00 TL lik kredi kartı aidatının yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle Samandağ Tüketici Hakem Heyetine yaptığı başvurusu bir başka deyişle Anayasal hakkını kullanmasını aralarındaki sözleşmeye aykırı kabul ederek tek taraflı olarak müşterisine verdiği kredi kartını iptal etmesi eyleminin kınanmasına, kınama kararının Türkiye çapında trajı 100.000 den fazla olan ulusal bir gazetede yayınlanmasına, yayın masraflarının davacı bankadan alınmasına karar verilmiş; hüküm, davacı banka tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delilerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı bankanın aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-)Hakim, H.U.M.K. 74. maddesi gereğince tarafların iddia ve savunmalarıyla bağlı olup, talepten fazlası ve başkasına hükmedemez. Davalı-karşı davacı tarafından manevi tazminat talep edilmiş olmasına rağmen mahkemece talebin aşılması suretiyle kınama kararına hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeple davacı -karşı davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan sebeple temyiz olunan kararın davacı banka yararına BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 13.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube