Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVA DEVAM EDERKEN DAVACININ ÖLÜMÜ HALİNDE BOŞANMA KARARI VERİLEMEZ
T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/22742

K. 2017/801

T. 24.1.2017

• BOŞANMADA MİRAS HAKLARI ( Eşlerin Birbirlerinin Yasal Mirasçısı Olamayarak Boşanmadan Önce Yapılmış Olan Ölüme Bağlı Tasarruflarla Kendilerine Sağlanan Hakları Aksi Anlaşılmadıkça Kaybedeceği - Boşanma Davası Devam Ederken Ölen Eşin Mirasçılarından Birisinin Davaya Devam Etmesi ve Diğer Eşin Kusurunun İspatlanması Halinde de Aynı Hükmün Uygulanacağı/Konusuz Kalan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilip Davacının Kusurunun Belirlenmesi Gerektiği )

• DAVA DEVAM EDERKEN EŞLERDEN BİRİNİN ÖLMESİ ( Eşlerin Birbirlerinin Yasal Mirasçısı Olamayarak Boşanmadan Önce Yapılmış Olan Ölüme Bağlı Tasarruflarla Kendilerine Sağlanan Hakları Aksi Anlaşılmadıkça Kaybedeceği - Ölen Eşin Mirasçılarından Birisinin Davaya Devam Etmesi ve Diğer Eşin Kusurunun İspatlanması Halinde de Aynı Hükmün Uygulanacağı/Konusuz Kalan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilip Davacının Kusurunun Belirlenmesi Gerektiği )

• DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Eşlerin Birbirlerinin Yasal Mirasçısı Olamayarak Boşanmadan Önce Yapılmış Olan Ölüme Bağlı Tasarruflarla Kendilerine Sağlanan Hakları Aksi Anlaşılmadıkça Kaybedeceği - Boşanma Davası Devam Ederken Ölen Eşin Mirasçılarından Birisinin Davaya Devam Etmesi ve Diğer Eşin Kusurunun İspatlanması Halinde de Aynı Hükmün Uygulanacağı/Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilip Davacının Kusurunun Belirlenmesi Gerektiği )

4721/m.181

ÖZET : Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler. Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması halinde de aynı hüküm uygulanır.

Mahkemece davacı eşin ölümü sebebiyle konusuz kalan boşanma davası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, ve davalının boşanmaya sebebiyet verecek derecede kusurunun bulunup bulunmadığına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalat Bakanlığının talebi üzerine Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesince verilen ve kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşen 26.12.2014 tarihli 2007/1072 esas, 2014/1051 karar sayılı boşanma kararının hukuka aykırı bulunduğunu ileri sürerek kanun yararına bozulmasını istemiştir.

Mahkeme dosyasının incelemesinden; davacı tarafından davalıya karşı açılan davada evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesinin talep edildiği, yargılama sırasında davacının vefat etmesi sebebiyle mirasçıları davaya dahil edilerek boşanmaya karar verildiği ve mahkeme kararının temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Yargılama devam ederken eşlerden birinin ölümü halinde evlilik birliği sona erer. Bu sebeple boşanmaya karar verilemez.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 181. maddesinde ise; "Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler.

"Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır" hükmü yer almaktadır.

Mahkemece, her ne kadar davacının mirasçılarının davaya katılımı sağlanmış ise de; kusur belirlemesi yönünden olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiştir.

Bu itibarla, mahkemece davacı eşin ölümü sebebiyle konusuz kalan boşanma davası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, ve davalının boşanmaya sebebiyet verecek derecede kusurunun bulunup bulunmadığına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulüyle hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 24.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube