Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
VASİYETNAMENİN AÇILMASI İSTEMİ DAVASINDA, MİRAS BIRAKININ SON YERLEŞİM YERİ MAHKEMESİNİN KESİN YETKİLİ OLDUĞU

Vasiyetnamenin açılması istemine ilişkin olarak açılan davada ... Sulh Hukuk, ... Anadolu 2. Sulh Hukuk, ... Sulh Hukuk ile ... Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R



Dava, vasiyetnamenin açılması isteğine ilişkindir.

... Sulh Hukuk Mahkemesince, müteveffa ...`nın en son MERNİS adresinin "......" olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir. 

... Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesince, müteveffanın son yerleşim yerinin Kastamonu olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

... Sulh Hukuk Mahkemesince, "... Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesince; mirasçı ...`in ... Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesince alınan beyanına göre müteveffanın son yerleşim yerinin "..." olduğundan dosyaya yetkisizlik kararı verilerek dosya mahkememize gönderilmiş, ancak...ı ilçesinin ... Adliyesine bağlı olduğu" gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

... Sulh Hukuk Mahkemesi ise müteveffa ...`nın en son MERNİS adresinin "....." olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

6100 sayılı HMK`nın 11. maddesinde, terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalarda ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesinin kesin yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Davada miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkili olup, ... İlçe Emniyet Müdürlüğünce 09.06.2015 tarihinde yapılan araştırmadan, miras bırakanın son yerleşim yeri adresinin "...." olduğu anlaşılmakla, uyuşmazlığın ... Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK`nın 21 ve 22. maddeleri gereğince ... Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 08/05/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube