Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BOŞANMA DAVASINDA SOSYAL HİZMETLER UZMANININ DÜZENLEDİĞİ UZMAN RAPORUNDA YER ALAN BEYANLAR İLE TARAF İKRARDA HAKİMİ BAĞLAMAZ

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, vekalet ücreti yönünden, davalı erkek tarafından ise, kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Mahkemece, davalı erkek boşanmaya sebep olan olaylarda kusurlu kabul edilerek açılan boşanma davasının kabulüne karar verilmiş ise de; uzman raporunda yer alan beyanlar dikkate alınarak taraflara kusur izafe edilemeyeceği gibi boşanma davalarında ikrar da hakimi bağlamaz ( TMK m.184). Açıklanan sebeple boşanma davasının reddi gerekirken, kabulü doğru görülmemiştir. Ne var ki, hükmün bu bölümü temyizin kapsamı dışında bırakıldığından bu husus bozma sebebi yapılmamış, tenkit edilmekle yetinilmiştir.

2-Tarafların temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

A-Davacı kadının boşanma davası kabul edildiği halde kendisini vekille temsil ettiren davacı kadın lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince vekalet ücretine hükmedilmemesi doğru olmamıştır.

B-Davalı erkeğin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

a-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin aşağıdaki bent dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

b-Yukarıda 1. bentte açıklandığı üzere davalı erkeğin kusuru bulunmadığı için Türk Medeni Kanununun 174/1-2 maddesinde yer alan maddi ve manevi tazminatın koşulları davacı kadın lehine oluşmamıştır. Açıklanan sebeple davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2-A ve 2-B-b bentlerinde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 2-B-a bendinde gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 02.05.2017(Salı)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube