Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAZMINAT DAVASI - DAVALI TARAFA RAPORA VE ISLAH DILEKÇESINE KARSI SAVUNMA HAKKI VERILMEMESI - HÜKMÜN BOZULMASI

Esas No:
Karar No:
YARGITAY
3. Hukuk Dairesi
2015/16995
2016/11294
Karar Tarihi: 27.09.2016
T.C.
TAZMINAT DAVASI - DAVALI TARAFA RAPORA VE ISLAH
DILEKÇESINE KARSI SAVUNMA HAKKI VERILMEMESI - HÜKMÜN
BOZULMASI
ÖZET: Somut olay incelendiginde, bilirkisi raporu ve davacı tarafın ıslah dilekçesi davalı tarafa ?
tarihinde teblig edilmis, mahkemece aynı tarihte davalının yoklugunda hüküm tesis edilmistir. Davalı
tarafa rapora ve ıslah dilekçesine karsı savunma hakkı verilmemesi dogru görülmemis ve bozmayı
gerektirmistir.
(AIHS. m. 6) (2709 S. K. m. 36) (6100 S. K. m. 27, 266, 281)
Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın
kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, durusmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından
istenilmekle; daha önceden belirlenen, 17/09/2016 tarihli durusma günü için yapılan tebligat üzerine;
temyiz eden davalı vekili Av.... geldi. Karsı taraf davacı... ve davacılar vekili Av. ...geldi. Açık
durusmaya baslandı ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra isin incelenerek
karara baglanması için saat 14.00`e bırakılması uygun görüldügünden, belli saatte dosyadaki bütün
kagıtlar okunarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, geregi düsünüldü:
Davacılar vekili dava dilekçesinde; müvekkilleri... müsterek çocukları diger müvekkillerin kardesi
müteveffa ...`in 22/12/2011 tarihinde Albayrak civarında köylerine elektrik saglayan elektrik direginden
geçen yük gerilim tellerine kafasını çarpmak suretiyle elektrik akımına kapılarak vefat ettiginin, olayın
tamamen davalı kurumun ihmali ve özensizliginden kaynaklandıgını ileri sürerek 120.000,00 TL maddi
(ıslahla 273.224,21 TL), 510.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren isleyecek yasal
faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmistir,
Davalı vekili cevap dilekçesinde; olayın olusumunda davalının kusuru bulunmadıgını savunarak
davanın reddine talep etmistir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmis, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmistir.
6100 sayılı HMK`nun 266. ve devamı maddeleri uyarınca hâkim; çözümü özel ve teknik bilgiyi
gerektiren hâllerde bilirkisinin oy ve görüsünün alınmasına karar verir. Hâkim, kendisinin sahip
olmadıgı özel ve teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkisiye basvurur. Bu nedenle, bilirkisinin
kendisinden sorulan husus hakkında, özel ve teknik bir bilgiye sahip olması, baska bir deyisle o
konuda uzmanlasmıs olması gerekir.
Mahkeme, bilirkisi raporunun mahkemeye sunulması üzerine verildigi tarihi rapora yazar ve raporun
bir suretini yargılamadan önce taraflara teblig eder.
...nun 281.maddesinde, tarafların, bilirkisi raporunda eksik gördükleri hususların, bilirkisiye
tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkisinin açıklama yapmasının
saglanmasını veya yeni bilirkisi atanmasını mahkemeden talep
Sinerji Mevzuat ve Içtihat Programı Sayfa 1 / 3
Esas No:
Karar No:
YARGITAY
3. Hukuk Dairesi
2015/16995
2016/11294
Karar Tarihi: 27.09.2016
T.C.
edebilecekleri; mahkeme, bilirkisi raporundaki eksiklik yahut belirsizligin tamamlanması veya açıklıga
kavusturulmasını saglamak için, bilirkisiden ek rapor alabilecegi; ayrıca gerçegin ortaya çıkması için
gerekli görürse, yeni görevlendirecegi bilirkisi aracılıgıyla, tekrar inceleme de yaptırabilecegi
açıklanmıstır.
Yukarıda belirtilen madde de belirtildigi üzere, taraflar, bilirkisi raporunun kendilerine teblig tarihinden
itibaren iki hafta içinde raporda eksik gördükleri hususların bilirkisiye tamamlattırılmasını veya belirsiz
olan hususların açıklattırılmasını veya yeni bir bilirkisi atanmasını mahkemeden talep edebilirler.
Islah, taraflardan birinin yapmıs oldugu bir usulü islemin tamamen veya kısmen düzeltmesidir. Islah,
durusma sırasında diger tarafın var olması halinde sözlü yapılabilecegi gibi, eger karsı taraf hazır
degilse veya durusma dısı yapılıyorsa, karsı tarafa teblig kosuluyla dilekçe ile de yapılabilir. (...nun
177/2. maddesi). Islahla istem sonucunun artırılması halinde, bu talep karsı tarafa teblig edilmeli ve
davacının yeni talebine karsı davalıya cevap verme hakkı tanınmalıdır. Islah dilekçesinin karsı yana
tebliginden itibaren esasa cevap süresinin isletilmesi, cevap süresi geçtikten sonra varılacak sonuca
göre istem konusunda hüküm kurulması gerekir.
1982 Anayasasının Hak Arama Hürriyeti baslıklı 36.maddesinde; Herkes, mesru vasıta ve yollardan
faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil
yargılanma hakkına sahiptir. hükmü yer almaktadır.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun Hukuki Dinlenilme Hakkı baslıklı 27.maddesinde ise;
(1) Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diger ilgilileri, kendi hakları ile baglantılı olarak
hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler.
(2) Bu hak;
a) Yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını,
b) Açıklama ve ispat hakkını,
c) Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak degerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak
gerekçelendirilmesini içerir. seklinde düzenleme yapılmıstır.
...nun 27.maddesinde düzenlenen Hukuki dinlenilme hakkı iddia ve savunmada bulunma hakkından
daha genis olarak ve Anayasanın 36.maddesine uygun bir düzenlemedir. Buna göre, davanın
taraflarının, yargılama ile ilgili bilgi sahibi olma, açıklama ve ispat hakkı bulunmaktadır.
Maddenin gerekçesinde açıklandıgı üzere; bu hak, Anayasanın 36.maddesinde ve Avrupa Insan
Hakları Sözlesmesinin 6.maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsurudur. Iddia
ve savunma hakkı olarak da bilinen bu hak, tarafların, yargılama konusunda tam bilgi sahibi
olmalarını, açıklama ve ispat hakkını tam ve esit olarak kullanabilmelerini; yargı organlarının da, bu
açıklamaları dikkate alarak geregi gibi
Sinerji Mevzuat ve Içtihat Programı Sayfa 2 / 3
Esas No:
Karar No:
YARGITAY
3. Hukuk Dairesi
2015/16995
2016/11294
Karar Tarihi: 27.09.2016
T.C.
degerlendirme yapıp karar vermelerini zorunlu kılmaktadır. Hakim, tarafları dinlemeden veya açıklama
ve ispat hakkını kullanmaları için kanuna uygun biçimde davet etmeden hükmünü veremez.
(YHGK.`nun 2009/52 Esas, 2009/105 Karar sayılı kararı)
Somut olay incelendiginde, bilirkisi raporu ve davacı tarafın ıslah dilekçesi davalı tarafa 04.12.2014
tarihinde teblig edilmis, mahkemece aynı tarihte davalının yoklugunda hüküm tesis edilmistir. Davalı
tarafa rapora ve ıslah dilekçesine karsı savunma hakkı verilmemesi dogru görülmemis ve bozmayı
gerektirmistir.
Bozma nedenine göre, sair temyiz itirazlarının incelenmesine simdilik gerek görülmemistir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı sekilde hüküm tesisi isabetsiz,
temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde oldugundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi
geregince BOZULMASINA, Yargıtay durusmasında vekille temsil edilen davalı taraf için durusma
tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre takdir edilen 1.350 TL
vekalet ücretinin davacılardan alınıp davalı tarafa verilmesine ve pesin alınan temyiz harcının istek
halinde temyiz edene iadesine, 27.09.2016 tarihinde oybirligi ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve Içtihat Programı Sayfa 3 / 3
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube