Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YAĞMA SUÇU HAKKINDA YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ KARARI

T.C YARGITAY

6.Ceza Dairesi

Esas: 2015 / 8775

Karar: 2016 / 5343

Karar Tarihi: 22.06.2016

ÖZET: Sanığın mağdura yönelik yağma suçu işlediği anlaşıldığı halde, mağdurun sonradan değiştirdiği ifadesine dayanmak suretiyle kanıtların takdirinde ve vasıflandırmada yanılgıya düşülerek hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.(AİHS m. 6) (2709 S. K. m. 90) (5271 S. K. m. 150, 234, 239) (5237 S. K. m. 53, 148)

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; Yargıtay 22. Ceza Dairesinin 28/10/2015 tarihli görevsizlik kararı ile Dairemize gönderilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

I- Sanık ...`ın mağdur ...`a yönelik yaralama suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Kasten işlemiş olduğu suç nedeniyle mahkum olan sanık hakkında 5237 sayılı TCY’nın 53/1. maddesinde belirtilen hak yoksunluklarına hükmedilmemiş ise de, kasten işlenen suçlarda hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olan ve 5237 sayılı TCK’nın 53/1.maddesinde öngörülen belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbirlerinin, cezaların yerine getirilmesi (infaz) aşamasında gözetilmesi olanaklı kabul edilmiştir.

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, uyulan bozmaya, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

T.C. Anayasasının 90. maddesinin son fıkrası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/3-c maddesi ışığında, 5271 sayılı CMK`nın 150, 234 ve 239. maddeleri ile 5320 sayılı Yasanın 13. maddesine dayanılarak hazırlanan, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince, sanıktan, yargılandığı suç nedeniyle baro tarafından görevlendirilen zorunlu savunman ücretinin alınmasına hükmedilemeyeceği, bu ücretin Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanacağı gözetilmeden, yazılı şekilde zorunlu savunman ücretinin yeterli ödeme gücü bulunmayan sanıktan alınmasına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak bozulmasına, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hükmün yargılama giderleri ile ilgili fıkrasından, sanık için atanan zorunlu savunman ücretinin” çıkartılması suretiyle, eleştiri dışında diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün düzeltilerek onanmasına,

 

II-Sanık ...`ın mağdur ...`a yönelik yaralama suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Olay günü saat: 22.00 civarında, mağdurlar ... ve ...`in evde bulunduğu sırada, aynı evde ikamet etmekte olan mağdur ...`ın oğlu sanık ...`ın kapıyı gürültülü bir şekilde vurduğu, kapıyı açan mağdur ...`dan 5 TL para isteği, mağdurun olumsuz cevap vermesi üzerine, mağdurun boğazını sıkıp yüzüne taş ile vurarak yaraladığı, gürültüleri duyan diğer mağdur ...`in olaya müdahale ederek annesini kurtardığı, sanığın, bu kez ağabeyi olan mağdur ...`e saldırması üzerine mağdur ...`ın 5 TL parayı sanığa vererek evden uzaklaşmasını sağladığı, mağdurlar ... ve ...`in olayın sıcağı sıcağına kolluktaki ifadeleri, adli muayene raporu ve sanığın kaçamaklı savunması ile sanık ...`ın mağdur ...`a yönelik yağma suçu işlediği anlaşıldığı halde, mağdurun sonradan değiştirdiği ifadesine dayanmak suretiyle kanıtların takdirinde ve vasıflandırmada yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Kabule göre de, kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkûmiyetinin yasal sonucu olarak sanığın 5237 sayılı TCY’nın 53/1. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanık ... savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak bozulmasına, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığı ile 1412 sayılı CMUK’nun 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakkının korunmasına, 22.06.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube