Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ÇEK İPTALİ DAVASI - ÇEK İPTALİ DAVASINI ANCAK HAMİLİN AÇABİLECEĞİ - ÇEK İPTALİ DAVASINI KEŞİDECİNİN AÇAMAYACAĞININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY

 

11.Hukuk Dairesi

Esas:  2014/6648

Karar: 2014/12228

Karar Tarihi: 26.06.2014

 

 

ÇEK İPTALİ DAVASI - ÇEK İPTALİ DAVASINI ANCAK HAMİLİN AÇABİLECEĞİ - ÇEK İPTALİ DAVASINI KEŞİDECİNİN AÇAMAYACAĞININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ

 

ÖZET: Çek iptali davasını ancak hamilin açabileceğinin keşidecinin açamayacağının gözetilmesi gerekir.

 

(6102 S. K. m. 651)

 

Dava: Hasımsız olarak görülen davada Amasya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/02/2014 tarih ve 2013/218-2014/48 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı şirket temsilicisi tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sibel Demir Saldırım tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Karar: Davacı şirket temsilcisi, Çıtıroğlu Tarım Ürünleri Gıda İrt. Tem. Mad. Paz. İthalat İhracat Ltd. Şti.`nin yetkili müdürü olduğunu, kaybedilen yedi adet çekten üç tanesinin miktarlı, dört tanesinin boş çek olduğunu ileri sürerek, çeklerin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Mahkemece, tüm dosya kapsamı esas alınarak, üzerine bedel yazılıp keşide edilen 3 adet çekin dava tarihinden önce ilgili bankaya takastan ibraz edilip karşılıksız işlemi yapıldığı, buna göre kaybolduğu belirtilen çeklerin kaybolmayıp, bankasına ibraz edildiği, iptali gerektirecek bir çek bulunmadığı, davacının hukuki menfaatinin olmadığı; üzerine bedel yazılmamış çeklerin ise Ticaret Sicil Gazetesinde yapılan ilana rağmen ortaya çıkarılmadığı, ilgili bankaca da çeklerin ibraz edilmediğinin belirtildiği, davacının bu çeklerin iptal edilmesinde hukuki menfaatinin bulunduğu gerekçesiyle, davanın kabul kısmen reddine, Ziraat Bankası Amasya Şubesi`ne ait, zrt 0297996 numaralı, 3.000 TL bedelli; Ziraat Bankası Amasya Şubesi`ne ait, zrt 0297968 numaralı, 3.800 TL bedelli; Ziraat Bankası Amasya Şubesi`ne ait, zrt 0298022 numaralı, 4.305 TL bedelli çeklerin takastan ibraz edildiği ve karşılıksız işlemi yapıldığı bildirildiğinden bu çekler hakkındaki talebin reddine; Ziraat Bankası Amasya Şubesi`ne ait, zrt 0261803 numaralı, çek üzerine bedel yazılmamış; Ziraat Bankası Amasya Şubesi`ne ait, zrt 0258890 numaralı, çek üzerine bedel yazılmamış; Ziraat Bankası Amasya Şubesi`ne ait, zrt 0280714 numaralı, çek üzerine bedel yazılmamış; Ziraat Bankası Amasya Şubesi`ne ait, zrt 0288508 numaralı, çek üzerine bedel yazılmamış çeklerin iptaline karar verilmiştir.

 

Kararı, davacı şirket temsilcisi temyiz etmiştir.

 

Dava, çek iptali istemine ilişkin olup, TTK’nın 651. maddesi uyarınca çek iptali davasını ancak hamil açabilir, keşideci açamaz. Bu hüküm karşısında mahkemenin davayı kısmen red gerekçesine itibar edilemez ise de, davanın kısmen reddine ilişkin karar sonucu itibariyle doğru bulunduğundan HMK`nın 3. madde delaletiyle mülga HUMK`nın 438/son madde ve fıkrası uyarınca sonucu itibariyle doğru bulunan kararın onanması gerekmiştir.

 

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, kararın HMK`nın 3. madde delaletiyle mülga HUMK`nın 438/son. maddesi uyarınca gerekçesi değiştirilerek ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 26.06.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube