Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU HAKKINDA YARGITAY 1. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2015/2321

K. 2015/3313

T. 25.5.2015

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU ( Evli Olan Sanık ve Mağdurun Tartıştığı/Mağdurun Sanığı Ölümle Tehdit Ettiği - Mağdurun Ölümle Tehdit Etmesi Nedeniyle Sanık Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanabileceği/Ayrıca Sanığın Duruşma Sürecindeki İyi Hali Dahi Lehine İndirim Nedeni Olarak Kabul Edileceği )

• SANIĞIN BAŞKA ERKEKLERLE KONUŞTUĞU GEREKÇESİYLE MAĞDURUN SANIĞI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ ( Sanık Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı - Ayrıca Sanığın Duruşma Sürecindeki İyi Hali Dahi Lehine İndirim Nedeni Olarak Kabul Edileceği/Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu/Haksız Tahrik/Tehdit/Teşebbüs )

5237/m. 53,62,82/1-d-e

ÖZET : Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sanığın mağdur ile evli olduğu ve sanığın başka erkeklerle konuşması nedeniyle sanık ile mağdurun tartıştığı ve mağdurun sanığı ölümle tehdit ettiği dikkate alındığında, mağdurun sanığı ölümle tehdit etmesi nedeniyle sanık lehine haksız tahrik teşkil eden eylem ile suç teşkil eden tepki arasındaki orantı, haksız tahrikin sanık üzerinde bıraktığı etki düzeyi dikkate alınarak, takdiren 1/4 oranında indirim yapılmış, sanığın duruşma sürecine yansıyan iyi hali lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasında T.C.K.nın 62. maddesi uyarınca takdiren indirim yapılarak yerel mahkemece karar verilmiştir.Karar onanmalıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık K.`nin, mağdur C.`yi kasten öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, tahrike ve takdire ilişen cezayı azaltıcı nedenlerin derecesi ve niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümde isabetsizlik görülmemiş olduğundan,

SONUÇ : sanık müdafiinin eksik incelemeye, sübuta, suç niteliğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 25.5.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YEREL MAHKEME İLAMI

T.C.

SİİRT

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/9

 

KARAR NO : 2014/77

Mahkememizin 27.1.2011 tarih 2010/148 Esas 2011/27 Karar sayılı kararıyla sanık Kadriye hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yapılan yargılama sonucunda sanığın T.C.K.nın 82/1-d,e, 35/1-2, 62/1 ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiş, sanık müdafii tarafından karar temyiz edilmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi`nin 3.12.2013 tarih 2011/6587 Esas 2013/7337 Karar sayılı ilamıyla dosya bozularak mahkememize gönderilmiş, dosya yeni esasa kaydedilmiştir.

 

Mahkememizin 24.2.2014 tarihli celsesinde Yargıtay bozma ilamına uyulmasına karar verilerek yargılamaya devam edilmiştir.

İddia, savunma, kolluk tarafından düzenlenen tutanaklar ve tüm dosya içeriğine göre; sanık K. ile mağdur C.`nin evli oldukları, taraflar arasında K.`nin başka erkeklerle telefonda konuşması sebebiyle olay tarihinden yaklaşık 3-4 ay kadar öncesine dayanan ve süregelen bir anlaşmazlık olduğu, olay günü de gene aynı sebeple tarafların tartıştıkları, tartışmadan bir süre sonra uyudukları, K.`nin gece uyanarak eşinin ellerini eşarpla bağladığı, emanette kayıtlı bıçakla batın bölgesinden hayati tehlikeye yol açacak şekilde C.`yi tek bıçak darbesiyle bıçakladığı, C.`nin elini tutması sonucu eylemine kendi iradesi dışında son verdiği anlaşıldığından sanık K. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmış, olay günü taraflar arasında geçen tartışma sırasında K.`nin başka bir erkekle görüşmesine sinirlenen mağdur C.`nin sanığı ölümle tehdit ettiği dikkate alınarak sanığın üzerine atılı eylemi haksız tahrik altında işlediği kanaatine varılarak sanık hakkında verilen cezada T.C.K.nın 29. maddesi uyarınca, haksız tahrik teşkil eden eylem ile suç teşkil eden tepki arasındaki orantı, haksız tahrikin sanık üzerinde bıraktığı etki düzeyi dikkate alınarak, takdiren 1/4 oranında indirim yapılmış, sanığın duruşma sürecine yansıyan iyi hali lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasında T.C.K.nın 62. maddesi uyarınca takdiren indirim yapılmış ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

hüküm: Yukarıda anlatılan gerekçeye göre ;

A- ) 1-Mağdur Sanık K.`nin mağdur sanık C.`e karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği sabit olmakla, uyan 5237 Sayılı T.C.K.nın 82/1-d-e maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araç, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın amaç ve saiki dikkate alınarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası cezalandırılmasına ,

2- ) Suç teşebbüs aşamasında kaldığından 5237 Sayılı T.C.K.nın 35/1-2. maddesi uyarınca meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak takdiren 16 yıl hapis cezası cezalandırılmasına,

3- )Sanık suçu, haksız tahrik altında işlemiş olduğundan 5237 Sayılı T.C.K.nın 29/1. maddesi uyarınca haksız tahrik teşkil eden eylem ile suç teşkil eden tepki arasındaki orantı, haksız tahrikin sanık üzerinde bıraktığı etki düzeyi ve diğer özellikleri dikkate alınarak sanığın takdiren cezasında 1/4 oranında indirim yapılarak 12 yıl hapis cezası cezalandırılmasına,

4- ) Sanığın duruşma sürecine yansıyan iyi hali lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek takdiren 5237 Sayılı T.C.K.nın 62/1. maddesi uyarınca cezasında 1/6 oranında indirim yapılarak 10 yıl hapis cezası cezalandırılmasına,

5- ) Sanığın almış olduğu hapis cezasının kanuni sonucu olarak 5237 Sayılı T.C.K.nın 53/1. maddesinde yer alan haklardan;

-Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

 

-Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,

-Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

-Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, 5237 Sayılı T.C.K.nın 53/2. maddesi uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar;

-Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan ise 5237 Sayılı T.C.K.nın 53/3. maddesi uyarınca koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına

6- ) 5237 Sayılı T.C.K.nın 63. maddesi gereğince hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonuçlarını doğuran bütün haller sebebiyle geçirilmiş sürelerin sanık hakkında hükmolunan hapis cezasından masubuna,

B- ) Emanetin 2010/122 sırasına kayıtlı suç eşyalarının 5237 Sayılı T.C.K.nın 54. maddesi gereğince müsaderesine ,

C- ) Yargılamada sarf edilen mahkum olan sanığın sebebiyet verdiği ... adet tebligat gideri ... TL, muhtelif posta gideri ... TL olmak üzere toplam ... TL yargılama giderinin 5271 Sayılı C.M.K.nın 324 ve 325. maddeleri uyarınca mahkum olan sanıktan tahsiline,

SONUÇ : Dair; mağdur sanık ve mağdur sanık müdafiinin yüzüne karşı, yüzlerine karşı verilenler yönünden tefhimden itibaren; yokluklarında verilenler yönünden tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek ( veya gönderilecek ) bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay`a temyiz yolu açık olmak üzere, C. Savcısının katılımı ile ve mütalasına uygun olarak oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup, gerekçesi ana çizgileriyle usulen anlatıldı. 24.02.2014

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube