Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/230

K. 2012/606

T. 23.1.2012

* USULSÜZ TEBLİĞ VE İCRA İŞLEMLERİ NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (Davalı PTT ve İcra Dairesi Görevlileri Yönünden Adli Yargının Görevli Olduğu - PTT`nin Tebligat İşlemleri İtibariyle Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Bulunduğu İcra Dairesi Görevlilerinin Kusurunda İse 2004 S.K. Md. 5 Uygulanacağı)

* MADDİ TAZMİNAT (Usulsüz Tebliğ ve İcra İşlemleri Sebebiyle - PTT`nin Tebligat İşlemleri İtibariyle Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Bulunduğu İcra Dairesi Görevlilerinin Kusurunda İse 2004 S.K. Md. 5 Uygulanacağı/Her İki Davalı Yönünden de Adli Yargının Görevli Olduğu)

* PTT`NİN USULSÜZ TEBLİĞDEN SORUMLULUĞU (Maddi Tazminat İstemi - PTT`nin Kamu İktisadi Teşebbüsü Olup Tebligat İşlemleri İtibariyle Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Bulunduğu/Davanın Adli Yargıda Görüleceği)

* İCRA DAİRESİ GÖREVLİLERİNİN KUSURUNA DAYALI TAZMİNAT DAVASI (2004 S.K. Md. 5 Hükmü Gereğince İdare Aleyhine Adli Yargı Yerinde Açılması Gerektiği) 818/m. 41 2004/m. 5

ÖZET : Dava, usulsüz tebliğ ve icra işlemleri sebebiyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmiştir. İcra dairesi görevlilerinin kusuruna dayalı olarak açılacak tazminat davaları bakımından, adliye mahkemeleri görevlidir. Diğer davalı PTT Genel Müdürlüğü ise, bir kamu iktisadi teşebbüsü olup; tebligat işlemleri itibariyle, özel hukuk hükümlerine tabi bulunmaktadır. Şu durumda, her iki davalı yönünden de adli yargı yeri görevlidir.

DAVA : Davacı Y... İnş. Müh. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekili tarafından, davalı Adalet Bakanlığı ve diğeri aleyhine 4.5.2011 gününde verilen dilekçeyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; yargı yolu bakımından görevsizliğe dair verilen 28.7.2011 tarihli kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, haksız eylem sebebiyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Davalıların, usulsüz tebliğ ve icra işlemleri sebebiyle sorumlu bulundukları ileri sürülmüştür. İcra işlemleri bakımından İ.İ.K.nun 5. maddesi açık olup; icra dairesi görevlilerinin kusuruna dayalı olarak açılacak tazminat davaları bakımından, adliye mahkemeleri görevlidir. Diğer davalı PTT Genel Müdürlüğü ise, bir kamu iktisadi teşebbüsü olup; tebligat işlemleri itibariyle, özel hukuk hükümlerine tabi bulunmaktadır. Şu durumda, her iki davalı yönünden de adli yargı yeri görevlidir. Mahkemece, uyuşmazlığın esasının çözümlenmesi gerekir. Karar, açıklanan sebeplerle yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 23.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube