Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - İlgili Belediyesinden Yapı Kullanma İzin Belgelerinin Alınması İçin Gerekli Masrafların Sorularak Eksik ve Kusurlu İşler Bedeline İlave Edilmesi Suretiyle Toplamı Üzerinden ve Birlikte İfa Yoluyla Tescile Hükmedilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/2401

K. 2011/2754

T. 5.5.2011

• ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptal ve Tescil - İlgili Belediyesinden Yapı Kullanma İzin Belgelerinin Alınması İçin Gerekli Masrafların Sorularak Eksik ve Kusurlu İşler Bedeline İlave Edilmesi Suretiyle Toplamı Üzerinden ve Birlikte İfa Yoluyla Tescile Hükmedilmesi Gerektiği )

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - İlgili Belediyesinden Yapı Kullanma İzin Belgelerinin Alınması İçin Gerekli Masrafların Sorularak Eksik ve Kusurlu İşler Bedeline İlave Edilmesi Suretiyle Toplamı Üzerinden ve Birlikte İfa Yoluyla Tescile Hükmedilmesi Gerektiği )

• VEKALET ÜCRETİ ( Ferağ Koşulları Oluşmadığı İçin Davalı Arsa Sahiplerinin Tapu Devrine Yanaşmamaları Haklı Olduğundan ve Dava Açılmasına Sebep Olduklarından Bahsedilemeyeceğinden Aleyhlerine Hükmedilemeyeceği )

• EKSİK VE KUSURLU İŞLER BEDELİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Tapu İptali ve Tescil - İlgili Belediyesinden Yapı Kullanma İzin Belgelerinin Alınması İçin Gerekli Masrafların Sorularak Eksik ve Kusurlu İşler Bedeline İlave Edilmesi Suretiyle Toplamı Üzerinden ve Birlikte İfa Yoluyla Tescile Hükmedilmesi Gerektiği )

818/m.355,360

ÖZET : Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Mahkemece davacı yükleniciye inşaatlardaki eksik ve kusurlu işleri tamamlaması ve yapı kullanma izin belgelerini alması için yetki ve mehil verilmesi, bunun sonucunda eksik ve kusurların giderilip yapı kullanma izin belgelerinin de alınması halinde şimdiki şekliyle tescile karar verilmesi, aksi durumda ise ilgili belediyesinden yapı kullanma izin belgelerinin alınması için gerekli masrafların sorularak yargılama sırasında bilirkişi kurulundan alınan raporla saptanan eksik ve kusurlu işler bedeline ilave edilmesi suretiyle toplamı üzerinden ve birlikte ifa yoluyla tescile hükmedilmesi yerine eksik inceleme ile sonuca varılması doğru olmamıştır.

Ferağ koşulları oluşmadığı için davalı arsa sahiplerinin tapu devrine yanaşmamaları haklı olduğundan ve dava açılmasına sebep olduklarından bahsedilemeyeceğinden aleyhlerine vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmesi, keza davacı yanca ıslah yoluyla davaya konu yapılan istem reddedildiği halde kendilerini vekille temsil ettiren davalılar yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi de kabul şekli bakımından usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükümün temyizen tetkiki davacı ile davalılar vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil istemine ilişkin olup, mahkemece yapılan ıslah da nazara alınarak kısmen kabule dair verilen karar davacı ile davalılar vekillerince temyiz edilmiştir.

1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle taraflar arasındaki sözleşme gereği davacı yükleniciye ait olacağı kararlaştırılan bağımsız bölümlerden 9 adet mesken ile 1 adet işyerinin 1/2 payının onun nam ve hesabına hareket eden Mehmet Bayraktar tarafından üçüncü kişilere satıldığı anlaşıldığından hakkında tescil, olmadığı takdirde tazminat talebi bulunan bağımsız bölümler yönünden verilen red kararı yerinde görülmekle davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- )Yanlar arasında Urla Noterliğince düzenlenen 21.2.2000 tarihli "Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" ile arsa sahiplerine ait 1485 ada 8 parsel ve 1486 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerine kat karşılığı inşaat yapılması ve yapılacak binalardan da 10 adet mesken ile 1 adet işyerinin 2/3 payının yükleniciye ait olacağı kararlaştırılmış, 4. maddede ise yükleniciye verilecek bağımsız bölümlerin ferağ aşamaları gösterilmiştir. Aynı maddeye göre dört adet bağımsız bölümün devrinden sonra kalan diğer tüm bölümlerin devri yüklenicinin yapı kullanma izin belgesi aldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

Ne var ki davaya konu uyuşmazlıkta davacı yüklenicinin henüz inşaatı tamamlamadığı ve yapı kullanma izin belgesini de almadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla teminat niteliği de taşıyan ve davacı adına tesciline karar verilen bağımsız bölüm ve pay yönünden ferağ koşullarının oluştuğundan söz edilemez.

O halde mahkemece davacı yükleniciye inşaatlardaki eksik ve kusurlu işleri tamamlaması ve yapı kullanma izin belgelerini alması için yetki ve mehil verilmesi, bunun sonucunda eksik ve kusurların giderilip yapı kullanma izin belgelerinin de alınması halinde şimdiki şekliyle tescile karar verilmesi, aksi durumda ise ilgili belediyesinden yapı kullanma izin belgelerinin alınması için gerekli masrafların sorularak yargılama sırasında bilirkişi kurulundan alınan raporla saptanan eksik ve kusurlu işler bedeline ilave edilmesi suretiyle toplamı üzerinden ve birlikte ifa yoluyla tescile hükmedilmesi yerine eksik inceleme ile sonuca varılması doğru olmamıştır.

Bunun yanında ferağ koşulları oluşmadığı için davalı arsa sahiplerinin tapu devrine yanaşmamaları haklı olduğundan ve dava açılmasına sebep olduklarından bahsedilemeyeceğinden aleyhlerine vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmesi, keza davacı yanca ıslah yoluyla davaya konu yapılan 181.000,00 TL`lik istem reddedildiği halde kendilerini vekille temsil ettiren davalılar yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi de kabul şekli bakımından usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Açıklanan sebeplerle karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle davacının tüm, davalıların diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca hükümün temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davalılara, fazla alınan temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, 5.5.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube