Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU HAKKINDA YARGITAY 11. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/26979

K. 2014/11049

T. 5.6.2014

• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Dava Zamanaşımı - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S. TCK`nun 102/4 ve 104/2. Md.lerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Aleyhe Kabulle Suç Tarihi Olarak Kabul Edilen Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Mahkemece Verilen Kararın Doğru Olmadığı )

• LEHE KANUN UYGULANMASI ( Sahte Fatura Düzenlemek - Sanığa Yüklenen Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınır İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK`nun 102/4 ve 104/2. Md.lerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Aleyhe Kabulle Suç Tarihi Olarak Kabul Edilen Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )

• DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçu - 2005 Yılında Düzenlenen 78 Adet Faturanın Asılları veya Onaylı Suretleri Getirtilerek ya da Fatura Bilgilerine Ulaşılarak Son Düzenlenen Fatura İtibariyle Suç Tarihinin Kesin Olarak Saptanıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )

5237/m.7

5252/m.9

765/m.102/4,104/2

ÖZET : Sanık hakkında görülen dava sahte fatura düzenlemek suçuna ilişkindir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri hükmü karsısında; sanığa yüklenen “2004 takvim yılında sahte fatura düzenlemek” suçunun yasada gerektirdiği cezasının türü ve üst sınır itibariyle tabi olduğu, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehe olan 765 sayılı TCK`nun 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, en aleyhe kabulle suç tarihi olarak kabul edilen tarihten temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşıldığından mahkemenin verdiği karar doğru olmamıştır.

2005 yılında düzenlenen 78 adet faturanın asılları veya onaylı suretleri getirtilerek yada fatura bilgilerine ulaşılarak son düzenlenen fatura itibariyle suç tarihinin kesin olarak saptanıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : I- ) Sanık müdafiinin “defter ve belgeleri ibraz etmemek” ve “2006 takvim yılında sahte fatura düzenlemek” suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

1- ) “2006 takvim yılında sahte fatura düzenlemek” suçundan kurulan hükümde, uzun süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında 5237 sayılı TCK`nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca aynı maddenin 1. fıkrasının c bendinde yer alan hak yoksunluğunun sanığın sadece kendi alt soyu üzerindeki yetkileri açısından uygulanamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- ) “Defter ve belgeleri ibraz etmemek” suçundan kurulan hükümde, kısa süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında; 5237 sayılı TCK`nun 53/4. maddesi uyarınca anılan Yasanın 53/1. maddesindeki hak yoksunluklarına hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususlarda 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkralarından 5237 sayılı Yasanın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin çıkartılması ve 2006 yılında sahte fatura düzenlemek suçundan kurulan hükme “53. maddenin 1. fıkrasının ( c ) bendinde yer alan kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri haricinde, diğer yanlı haklardan, cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmalarına” cümlesinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

II- ) Sanık müdafiinin “2004 takvim yılında sahte fatura düzenlemek” suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri hükmü karsısında; sanığa yüklenen “2004 takvim yılında sahte fatura düzenlemek” suçunun yasada gerektirdiği cezasının türü ve üst sının itibariyle tabi olduğu, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehe olan 765 sayılı TCK`nun 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, en aleyhe kabulle suç tarihi olarak kabul edilen 31.12.20,04`den temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden aynı Yasanın 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak sanık hakkındaki kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 765 sayılı TCK`nun 102/4, 104/2 ve 5271 sayılı CMK`mın 223/8. maddeleri uyarınca istem gibi DÜŞÜRÜLMESİNE,

III- ) Sanık müdafiinin “2005 takvim yılında sahte fatura düzenlemek” suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

2005 yılında düzenlenen 78 adet faturanın asılları veya onaylı suretleri getirtilerek yada fatura bilgilerine ulaşılarak son düzenlenen fatura itibariyle suç tarihinin kesin olarak saptanıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 05.06.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube