Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU HAKKINDA YARGITAY 8. DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2014/3064

K. 2014/16510

T. 26.6.2014

• HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Araziye Demir Kapı ve Traktör Ekipmanları ile Müdehale Edildiği İddiası/Temadi Suç - Taşınmazın Aidiyetinin Belirlenmesi Gereği/Katılanın Hak Sahibi Olmadığından Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu/Suç Tarihinin Tespiti )

• TAŞINMAZIN AİDİYETİNİN TESPİTİ GEREĞİ ( Taşınmazın Köy Tüzel Kişiliği veya Öteden Beri Köylünün Ortak Yararlanmasına Terk Edilen Yerlerden Olmadığının Gözetileceği - Tecavüz Edildiği İddia Olunan Taşınmazın Aidiyeti Tespiti Gereği/Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )

• SUÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Temadi Eden Suçlarda Suç Tarihinin Hukuki veya Fiili Kesinti Tarihi Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Mütemadi Suç Özelliği/Hukuki Kesinti/Mahkemece Verilen Beraat Kararının Hatalı Olduğu/Taşınmazın Aidiyetinin Tespiti )

5237/m. 154/1-2

5271/m. 64,223/9

ÖZET : Sanıkların, öteden beri şikayetçinin kullandığı ve mahkeme kararı ile tesciline karar verilen araziye demir kapı ve traktör ekipmanları ile müdahalede bulunup hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işledikleri iddia edilmiştir.Taşınmazın köy tüzel kişiliği veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilen yerlerden olmadığı gözetilerek tecavüz edildiği iddia olunan taşınmazın aidiyeti tespit olunarak sonucuna göre hukuki durumun tayini gerekirken, yazılı şekilde "suç tarihinin 09.08.2010 olarak gösterilerek dava açıldığı ve bu tarihte katılanın hak sahibi olmadığı, ayrıca yerin köylünün ortak yararlanmasına terk edilen yerlerden olmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verilmesi hatalıdır.Yargılama sırasında vefat ettiği anlaşılan sanık E. hakkında, özel düzenleme içeren ölüm sebebiyle düşme kararı verilmesi gerekirken, uygulama yeri bulunmayan vefat etmiş sanık hakkında yargılama yapılarak beraat kararı verilmesi de bozma nedenidir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- ) Hakkı olmayan yere tecavüz suçu, devamlılığı gerektiren suçlardan olup, hukuki veya fiili kesintiye kadar devam etmektedir. TCK.nın 154. maddenin 1. fıkrasında gerçek veya tüzel kişilerin taşınmazlarına, 2. fıkrasında köy tüzel kişiliği veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilen yerlere vaki müdahale cezalandırılmıştır.

Sanıklar hakkında 13.11.2012 tarihli iddianame ile "şüphelilerin, öteden beri şikayetçinin kullandığı ve mahkeme kararı ile tesciline karar verilen araziye demir kapı ve traktör ekipmanları ile müdahalede bulunup hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işledikleri" iddiasıyla TCK.nın 154/1. maddesi uyarınca cezalandırılmaları için kamu davası açılmıştır.

Müdahaleye devam edilmesi halinde suç tarihi hukuki kesintinin oluştuğu iddianame tarihi olan 13.11.2012 günü olup, bu tarih itibariyle tapuda kayıtlı bulunan ve tecavüz edildiği iddia olunan taşınmazın mülkiyeti konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kararın gerekçe bölümünde kesin bir belirleme yapılamamış olmakla birlikte, sanıkların tecavüz teşkil eden eylemleri gerçekleştirdikleri kabul edilse dahi, İpsala Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/149 - 2009/410 sayılı kararı ile "20 yıldan fazla bir süredir avlu ve bahçe olarak tasarruf edildiği kabul olunarak Muris Zinel adına tapuda tescile karar verilip hükmün Yargıtay 8. Hukuk Dairesince onanarak kesinleştiği, bu nedenle yerin köy tüzel kişiliğine ait veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilen yerlerden olmadığı" belirtilmiştir.

Hukuk Mahkemesince, taşınmazın nizasız ve fasılasız olarak kullanıldığının kabul edilerek tapuda tesciline karar verilip, bu kararın kesinleşmiş bulunması, temadi eden suçlarda suç tarihinin hukuki veya fiili kesinti tarihi olduğu, taşınmazın köy tüzel kişiliği veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilen yerlerden olmadığı gözetilerek tecavüz edildiği iddia olunan taşınmazın aidiyeti tespit olunarak sonucuna göre hukuki durumun tayini gerekirken, yazılı şekilde "suç tarihinin 09.08.2010 olarak gösterilerek dava açıldığı ve bu tarihte katılanın hak sahibi olmadığı, ayrıca yerin köylünün ortak yararlanmasına terk edilen yerlerden olmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verilmesi,

2- ) Yargılama sırasında vefat ettiği anlaşılan sanık Ersin hakkında, özel düzenleme içeren 5237 sayılı TCK.nın 64. maddesi uyarınca ölüm sebebiyle düşme kararı verilmesi gerekirken, uygulama yeri bulunmayan CMK.nın 223/9. madde ve fıkrasına dayanılarak vefat etmiş sanık hakkında yargılama yapılarak beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 26.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube