Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HAKSIZ VE KÖTÜNİYETLİ YAPILAN ŞİKAYETLER NEDENİYLE UĞRANILAN MANEVİ ZARAR ( Zarar Doğuran Eylem İftira Suçunu Oluşturduğu İçin Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu - 8 Yıllık Süre Dolmadığından Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5648

K. 2012/11203

T. 27.6.2012

• HAKSIZ VE KÖTÜNİYETLİ YAPILAN ŞİKAYETLER NEDENİYLE UĞRANILAN MANEVİ ZARAR ( Zarar Doğuran Eylem İftira Suçunu Oluşturduğu İçin Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu - 8 Yıllık Süre Dolmadığından Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )

• MANEVİ ZARAR ( Haksız ve Kötüniyetli Yapılan Şikayetler Nedeniyle Uğranılan Manevi Zararın Tazmini Talebi - Zarar Doğuran Eylem TCK`da Düzenlenen İftira Suçunu Oluşturduğu İçin Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu )

• ZARAR DOĞURAN EYLEMİN İFTİRA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU ( Manevi Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi Olarak Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı - 8 Yıllık Süre Dolmadığından İşin Esasına Girileceği )

818/m.49, 60

ÖZET: Dava, haksız ve kötü niyetli yapılan şikayetler nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Zarar doğuran eylem, Türk Ceza Kanununda düzenlenen iftira suçunu oluşturduğu için uygulanacak zaman aşımı süresi ceza zaman aşımı süresi olup bu sürenin 8 yıl olduğu ve henüz dolmadığı anlaşılmaktadır. Esasa girilerek karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı E.S.K. vekili tarafından, davalı A.Ş. ve diğerleri aleyhine 11/05/2011 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen 03/11/2011 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, haksız ve kötü niyetli yapılan şikayetler nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir.

Yerel mahkemece; zaman aşımına uğrayan davanın reddine dair verilen karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Haksız eyleme dayalı tazminat istemleri, haksız fiil ve failinin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl ve her halde 10 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Öte yandan Borçlar Kanunu`nun 60/2. maddesinde; "zarar ve ziyan davası ceza kanunları mucibince daha uzun zaman aşımına tabi olan eylemden kaynaklanmış ise ceza zaman aşımının uygulanacağı" kuralı vardır. Yine Hukuk Genel Kurulu`nun istikrar kazanmış uygulamalarına göre, ceza yargılamasının devamı sırasında zaman aşımı işlemez.

Yukarıdaki açıklamalar somut olaya uygulandığında; zarar doğuran eylemin, Türk Ceza Kanununda düzenlenen iftira suçunu oluşturduğu, davalıların haksız şikayeti üzerine davacı hakkında yapılan soruşturma sonucunda kınama cezası verilerek bu kararın davacıya 10/4/2009 tarihinde tebliğ edildiği, eldeki davanın ise 11/5/2011 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. Kural olarak somut olaya uygulanacak zaman aşımı süresi ceza zaman aşımı süresi olup bu sürenin 8 yıl olduğu ve henüz dolmadığı anlaşılmaktadır. Şu halde, esasa girilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde davanın zaman aşımı nedeniyle reddine karar verilmiş olması doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 27.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube