Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BANKALARCA MEVDUATA FİİLEN UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ SORULMASI ( Kıdem Tazminatı Alacağı - Mahkemece Alacaklı Tarafa da Banka İsimlerini Bildirmesi İçin Süre ve İmkan Verilmesi Her İki Tarafın da Bildirdiği Tüm Bankalardan Faiz Oranları Getirtilerek Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak Suretiyle Sonuca Gidilmesi Gerektiği ) 

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/22566

K. 2014/18826

T. 21.10.2014

• KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI ( Faiz Miktarının Belirlenmesi - Bilirkişinin Raporunda Ziraat Bankası Oranları Yerine Nereden Tespit Edildiği Anlaşılamayan Halk Bankası Oranlarına Göre Hesaplama Yaptığı Mahkemece Buna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı/Alacaklı Tarafa da Banka İsimlerini Bildirmesi İçin Süre ve İmkan Verilmesi Gerektiği )

• FAİZ MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Kıdem Tazminatı Alacağı - Bilirkişinin Raporunda Ziraat Bankası Oranları Yerine Nereden Tespit Edildiği Anlaşılamayan Halk Bankası Oranlarına Göre Hesaplama Yaptığı Mahkemece Buna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )

• BİLİRKİŞİ RAPORU ( Faiz Miktarının Belirlenmesi - Fazla Mesai Ücret Alacağı Yönünden Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Bankalarca Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Sorulması ve Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Takip Tarihine Kadar İstenebilecek Faiz Miktarının Bilirkişiye Hesaplattırılması Gerektiği )

• BANKALARCA MEVDUATA FİİLEN UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ SORULMASI ( Kıdem Tazminatı Alacağı - Mahkemece Alacaklı Tarafa da Banka İsimlerini Bildirmesi İçin Süre ve İmkan Verilmesi Her İki Tarafın da Bildirdiği Tüm Bankalardan Faiz Oranları Getirtilerek Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak Suretiyle Sonuca Gidilmesi Gerektiği )

1475/m.14

ÖZET : Borçlu, İcra Mahkemesi`ne başvurusunda alacak kalemlerinin brüt tutarlarının talep edildiğini, nete çevrilmesinin gerektiğini ve faiz hesabının yanlış olduğunu ileri sürerek takipte fazla talep edilen kısmın iptalini talep etmiştir. Taraflara banka isimlerini bildirmek için süre verilmediği, borçlu vekilinin dilekçesi ile bildirdiği Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve İş Bankasından en yüksek mevduat faiz oranlarının sorulduğu, ancak bilirkişinin raporunda Ziraat Bankası oranları yerine nereden tespit edildiği anlaşılamayan Halk Bankası oranlarına göre hesaplama yaptığı, Mahkemece buna göre hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda Mahkemece, alacaklı tarafa da banka isimlerini bildirmesi için süre ve imkan verilmesi, bildirilen ilkeler ışığında, her iki tarafın da bildirdiği tüm bankalardan faiz oranları getirtilerek bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire`ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Antalya 5. İş Mahkemesi`nin 2012/4 Esas-2013/18 Karar sayılı ilamı ile kıdem tazminatı ve ücret alacağı için en yüksek banka mevduat faizine, diğer alacaklar için ise yasal faize hükmedilmiştir.

Borçlu vekili, İcra Mahkemesi`ne başvurusunda alacak kalemlerinin brüt tutarlarının talep edildiğini, nete çevrilmesinin gerektiğini ve faiz hesabının yanlış olduğunu ileri sürerek takipte fazla talep edilen kısmın iptalini talep etmiştir.

Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi doğrultusunda karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

HGK`nun 20.09.2006 tarih, 2006/12-594/534 sayılı kararında da vurgulandığı üzere Mahkemece yapılacak iş; kıdem tazminatı, fazla mesai ücret alacağı yönünden, tarafların bildirdikleri bankalardan hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının sorulması ve hakkın doğum tarihinden itibaren takip tarihine kadar istenebilecek faiz miktarının bilirkişiye hesaplattırılması şeklinde olmalıdır.

Somut olayda, taraflara banka isimlerini bildirmek için süre verilmediği, borçlu vekilinin 09.04.2013 tarihli dilekçesi ile bildirdiği Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve İş Bankasından en yüksek mevduat faiz oranlarının sorulduğu, ancak bilirkişinin raporunda Ziraat Bankası oranları yerine nereden tespit edildiği anlaşılamayan Halk Bankası oranlarına göre hesaplama yaptığı, Mahkemece buna göre hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda Mahkemece, alacaklı tarafa da banka isimlerini bildirmesi için süre ve imkan verilmesi, yukarıda bildirilen ilkeler ışığında, her iki tarafın da bildirdiği tüm bankalardan faiz oranları getirtilerek bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK`nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK`nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre avukatın yargılama giderleri ve vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, taraflarca HUMK`nun 388/4. ( HMK`nun m.297/ç ) ve İİK`nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 21.10.2014 tarihinde de oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube