Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İLAMSIZ TAKİP ( Alacağın Takas Mahsuba Konu Edilebileceği Yönündeki Kabulü Dosya Alacağının Alacaklılara Ödenmesi Anlamını Taşıyacağından Tedbir Kararına Aykırılık Oluşturacağı - Takas Mahsup İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/9701

K. 2013/9318

T. 17.6.2013

• İLAMSIZ TAKİP ( Alacağın Takas Mahsuba Konu Edilebileceği Yönündeki Kabulü Dosya Alacağının Alacaklılara Ödenmesi Anlamını Taşıyacağından Tedbir Kararına Aykırılık Oluşturacağı - Takas Mahsup İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

• TEDBİR KARARI ( Alacağın Takas Mahsuba Konu Edilebileceği Yönündeki Kabulü Dosya Alacağının Alacaklılara Ödenmesi Anlamını Taşıyacağından Tedbir Kararına Aykırılık Oluşturacağı )

• TAKAS MAHSUP ( Alacağın Takas Mahsuba Konu Edilebileceği Yönündeki Kabulü Dosya Alacağının Alacaklılara Ödenmesi Anlamını Taşıyacağından Tedbir Kararına Aykırılık Oluşturacağından Reddi Gerektiği )

818/m. 118

ÖZET : İcra Mahkemesi`nin ilamsız takibin kesinleştiği yönündeki gerekçesinde bir isabetsizlik yok ise de, bu alacağın takas mahsuba konu edilebileceği yönündeki kabulü, dosya alacağının alacaklılara ödenmesi anlamını taşıyacağından, anılan tedbir kararına aykırılık oluşturacaktır. Bu durumda Mahkemece takas mahsup isteminin reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Şikayetçiler vekili, Kartal 1. İcra Müdürlüğü`nün 2011/5161 ve 5162 Esas sayılı ilamlı takip dosyalarıyla ayrı ayrı 16.282 TL borçlu olan her iki müvekkilinin de birlikte bu dosyalarda alacaklı olan E. S.`tan Kartal 6. İcra Müdürlüğü`nün 2011/2481 Esas sayılı dosyasında 70.000 TL alacaklı olduklarını, söz konusu ilamsız takibin kesinleştiğini, müvekkillerinin borçlu oldukları dosyaların alacaklı oldukları dosyadan takas ve mahsup edilmesine karar verilmesini talep etmiş olup Mahkemece menfi tespit davası açılmış ise de bu davanın açılmış olması, kesinleşmiş ilamsız takibi ortadan kaldırmayacağından takas talebinin kabulüne karar verilmiştir.

Kartal 6. İcra Müdürlüğü`nün 2011/2481 Esas sayılı dosyasının tetkikinde, alacaklılar S. S. ve S. S. tarafından borçlu E. S. aleyhine ilamsız icra takibi başlatıldığı, borçlu E. S.`ın usulsüz tebligat şikayetiyle İcra Mahkemesine başvurusu sonucunda tebligat tarihinin düzeltilmesine karar verilmesine rağmen, icra dosyasına süresi içerisinde itiraz dilekçesi verilmemiş olması sebebiyle takibin kesinleşmiş olduğu anlaşılmıştır. Bu durum sebebiyle borçlu tarafından Kartal 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`ne 2011/694 Esas sayılı dosyasıyla menfi tespit davası açılmış Mahkemece, İcra Müdürlüğü`ne yazılan yazı ile, 5.1.2012 tarihinde Kartal 1. Sulh Hukuk Mahkemesi`nin 2011/1 satış sayılı dosyasından takip miktarı olan 74.418,00 TL`nin icra veznesine aktarılması halinde, S. S. ve S. S.`a verilmemesi şeklinde ihtiyati tedbir kararı verildiği bildirilmiştir.

Her ne kadar İcra Mahkemesi`nin ilamsız takibin kesinleştiği yönündeki gerekçesinde bir isabetsizlik yok ise de, bu alacağın takas mahsuba konu edilebileceği yönündeki kabulü, dosya alacağının alacaklılara ödenmesi anlamını taşıyacağından, anılan tedbir kararına aykırılık oluşturacaktır. Bu durumda Mahkemece takas mahsup isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçiler vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle 6100 Sayılı H.M.K.nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı H.U.M.K. 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca H.U.M.K.nun 388/4. ( H.M.K.m. 297/ç ) ve İ.İ.K.nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 17.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube