Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırmasız El Atma Davasında Harç ve Vekalet Ücretinin Nisbi Değil Maktu Belirlenmesi Gereği - Kamulaştırmasız El Atma Davasında Bedel Talep Edilebilmesi İçin Taşınmaza Fiilen El Atılması Gereği )

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/7113

K. 2013/15085

T. 23.9.2013

• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Bedel Talebinde Bulunulabilmesi İçin İdarenin Taşınmaza Fiilen El Atması Gereği - Bedel Tespit Davasında Harç ve Vekalet Ücretinin Maktu Olarak Belirlenmesi Gerekirken Nisbi Olarak Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

• TAŞINMAZA FİİLEN EL ATMA ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Bedel Talebinde Bulunulabilmesi İçin İdarenin Taşınmaza Fiilen El Atması Gereği - Harç ve Vekalet Ücretinin Maktu Belirlenmesi Gereği )

• HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırmasız El Atma Davasında Harç ve Vekalet Ücretinin Nisbi Değil Maktu Belirlenmesi Gereği - Kamulaştırmasız El Atma Davasında Bedel Talep Edilebilmesi İçin Taşınmaza Fiilen El Atılması Gereği )

2942/m. 25Geç.6

ÖZET : Kamulaştırmasız elatma sebebiyle bedel talebinde bulunulabilmesi için, idarenin taşınmaza fiilen el atması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi, davalı idare vekili yönünden verilen dilekçeyle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

1- ) Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, davalı idare tarafından davaya konu taşınmazın 664 m2`lik kısmında mülkiyet, 2157 m2`lik bölümde ise 2 yıllık geçici irtifak kamulaştırması kararı alındığı ancak davacılar murisine kamulaştırma işlemlerinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği anlaşılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 25. maddesi gereği kamulaştırma, mal sahibi yönünden kamulaştırma işleminin tebliğiyle başlar. Davacılara ve tapu kayıt maliki murislerine usulüne uygun tebligat yapılmadığından, davacılar yönünden başlamış bir kamulaştırma işlemi mevcut değildir. Bu sebeple davanın, kamulaştırmasız el atmaya dayanan tazminat davası olarak nitelendirilmesi doğrudur.

Ancak;

Kamulaştırmasız el atma sebebiyle bedel talebinde bulunulabilmesi için, idarenin taşınmaza fiilen el atması gerekir. Dosya içeriğinde davalı idarece taşınmaza fiilen el atıldığına dair bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. Bu sebeple taşınmaz başında fen bilirkişi marifetiyle yeniden keşif yapılarak taşınmaza davalı idarelerin el atıp atmadığı kesin olarak tespit edilip, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle hüküm kurulması,

2- ) 11.6.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 Sayılı Yasayla 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun değiştirilen geçici 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, harç ve vekalet ücretinin bedel tespit davalarında öngörüldüğü şekilde maktu olarak belirlenmesi gerekirken, nispi harç ve vekalet ücretine hükmedilmesi, doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 23.9.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube