Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVA AÇILDIKTAN SONRA DAVA KONUSUNUN DEVRİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Ve Ecrimisil Davası/Davacının Karar Verildikten Sonra Davacı Dava Konusu Taşınmazı Sattığı - Yeni Malikin Davacı Sıfatıyla Davaya Devam Edeceği )

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/9581

K. 2014/24508

T. 30.10.2014

• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Davacının Karar Verildikten Sonra Davacı Dava Konusu Taşınmazı Sattığı - Yeni Malikin Davacı Sıfatıyla Davaya Devam Edeceği )

• KARAR VERİLDİKTEN SONRA MALİKİN DEĞİŞMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Ve Ecrimisil Davası/Hmk 125. Maddesinin Uygulanacağı - Yeni Malikin Davacı Sıfatıyla Davaya Devam Edeceği )

• DAVA AÇILDIKTAN SONRA DAVA KONUSUNUN DEVRİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Ve Ecrimisil Davası/Davacının Karar Verildikten Sonra Davacı Dava Konusu Taşınmazı Sattığı - Yeni Malikin Davacı Sıfatıyla Davaya Devam Edeceği )

• YENİ MALİKİN DAVACI SIFATIYLA DAVAYA DEVAMI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Ve Ecrimisil Davası - Davacının Karar Verildikten Sonra Davacı Dava Konusu Taşınmazı Sattığı )

6100/m. 125

ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece karar verildikten sonra davacı dava konusu taşınmazı dava dışı A.A. ya satmıştır. Tapu kaydına göre dava konusu taşınmazın yeni maliki olan A.A.nın davacı sıfatıyla davaya devam etmesi yönünde temyiz talebinde bulunulmuştur.

Davanın açılmasından sonra, dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, devralmış olan kişi, görülmekte olan davada davacı yerine geçerek dava kaldığı yerden devam edecektir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Mahkemece karar verildikten sonra 21.04.2014 tarihinde davacının dava konusu taşınmazı dava dışı H. oğlu A. A.`a sattığı, A. A. vekilinin dosyaya sunmuş olduğu 09.06.2014 havale ve harç tarihli dilekcesi ile tapu kaydına göre müvekkilinin dava konusu taşınmazın yeni maliki olduğunu belirterek müvekkilinin davacı sıfatıyla davaya devam etmesi yönünde temyiz talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.

6100 sayılı HMK`nun 125/2 maddesinde, "Davanın açılmasından sonra, dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, devralmış olan kişi, görülmekte olan davada davacı yerine geçer ve dava kaldığı yerden itibaren devam eder" hükmü yer almaktadır.

SONUÇ : Bu nedenle, mahkeme kararının, davacı idare ve HMK`nun 125/2 maddesi uyarınca davada kendiliğinden taraf sıfatı kazanan yeni malik vekilinin temyiz itirazları doğrultusunda şimdilik sair hususlar incelenmeksizin H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 30.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube