Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HAKSIZ EYLEMDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Zamanaşımı Savunmasında Bulunan Davalı Dışındaki Diğer Davalıların Zamanaşımı Savunmasında Bulunmadıkları Halde Tüm Davalılar Yönünden Bu Nedenle Davanın Reddedilmesinin Doğru Olmadığı )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1016

K. 2012/1875

T. 13.2.2012

• HAKSIZ EYLEMDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Zamanaşımı Savunmasında Bulunan Davalı Dışındaki Diğer Davalıların Zamanaşımı Savunmasında Bulunmadıkları Halde Tüm Davalılar Yönünden Bu Nedenle Davanın Reddedilmesinin Doğru Olmadığı )

• ZAMANAŞIMI SAVUNMASINDA BULUNULMASI ( Sadece Davalılardan Biri Bulunduğu - Diğer Davalıların Zamanaşımı Savunmasında Bulunmadıkları Halde Tüm Davalılar Yönünden Bu Nedenle Davanın Reddedilmesinin Doğru Olmadığı/Tazminat Davası )

• MADDİ TAZMİNAT ( Haksız Eylemden Doğan - Zamanaşımı Savunmasında Bulunan Davalı Dışındaki Diğer Davalıların Zamanaşımı Savunmasında Bulunmadıkları/Tüm Davalılar Yönünden Bu Nedenle Davanın Reddedilemeyeceği )

818/m.41

ÖZET : Dava, haksız eylemden doğan maddi tazminat istemine ilişkindir. Açılan davaya karşı davalılardan biri zamanaşımı savunmasında bulunmuş, diğer davalılar böyle bir savunma yapmamışlardır. Mahkemece, zamanaşımı savunmasında bulunan davalı dışındaki diğer davalıların zamanaşımı savunmasında bulunmadıkları halde, tüm davalılar yönünden bu nedenle davanın reddedilmiş olması yanlıştır.

DAVA : Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekili tarafından, davalı E. D. ve diğerleri aleyhine 23/12/2010 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın zamanaşımından reddine dair verilen 11/10/2011 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere göre davacının, davalılardan E. D. `a yönelik temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davacının diğer davalılara yönelik temyiz itirazlarına gelince:

Dava, haksız eylemden doğan maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın zamanaşımı yönünden reddine karar verilmiş; karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Açılan davaya karşı davalılardan E. D. zamanaşımı savunmasında bulunmuş, diğer davalılar böyle bir savunma yapmamışlardır. Mahkemece, davalılardan E. D. dışındaki davalıların zamanaşımı savunmasında bulunmadıkları halde, tüm davalılar yönünden bu nedenle davanın reddedilmiş olması yanlıştır. E. D. dışındaki davalılar yönünden işin esasının incelenmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda ( 2 ) sayılı bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, davacının davalılardan E. D.`a yönelik temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine, 13.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube