Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DELİL TESPİT GİDERLERİNİN YARGILAMA GİDERİ SAYILMASI ( Maddi Tazminat/Delil Tespit Giderlerinin Yargılama Giderlerinden Olduğu - Tespit Masraflarının Yargılama Gideriyle Birlikte Kabul ve Ret Oranına Göre Hüküm Altına Alınacağı/Tespit Giderlerinin Müddeabihe Eklenemeyeceği )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/17636

K. 2014/12548

T. 29.9.2014

• DELİL TESPİT GİDERLERİNİN YARGILAMA GİDERİ SAYILMASI ( Maddi Tazminat/Delil Tespit Giderlerinin Yargılama Giderlerinden Olduğu - Tespit Masraflarının Yargılama Gideriyle Birlikte Kabul ve Ret Oranına Göre Hüküm Altına Alınacağı/Tespit Giderlerinin Müddeabihe Eklenemeyeceği )

• HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ ZARARIN TAZMİNİ ( Delil Tespit Giderlerinin Yargılama Giderlerinden Olduğu - Tespit Masraflarının Yargılama Gideriyle Birlikte Kabul ve Ret Oranına Göre Hüküm Altına Alınacağı/Tespit Giderlerinin Müddeabihe Eklenmemesi Gerektiği )

• TESPİT GİDERLERİNİN MÜDDEABİHE EKLENEMEMESİ ( Maddi Tazminat/Delil Tespit Giderlerinin Yargılama Giderlerinden Olduğu - Tespit Masraflarının Yargılama Gideriyle Birlikte Kabul ve Ret Oranına Göre Hüküm Altına Alınacağı/Tespit Giderlerinin Müddeabihe Eklenemeyeceği )

6100/m. 332, 400

Y.İ.B.G.K., E. 1976/1, K. 1976/1, T. 22.3.1976

ÖZET : Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir.

Kabul edilen miktarın içinde tespit giderlerinin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Delil tespit giderleri, yargılama giderlerinden olduğundan, tespit masraflarının yargılama giderleriyle birlikte kabul ve ret oranına göre hüküm altına alınması gerekir. Tespit giderlerinin müddeabihe eklenmesi doğru değildir.

DAVA : Davacı K. Ö. vekili tarafından, davalı S. F. aleyhine 17/02/2012 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 12/06/2013 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- )Davalının diğer temyiz itirazına gelince;

Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya incelendiğinde; mahkemece kabul edilen miktarın içinde tespit giderlerinin de bulunduğu anlaşılmaktadır. 22/03/1976 gün ve 1/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince delil tespit giderleri, yargılama giderlerinden olduğundan, tespit masraflarının yargılama giderleriyle birlikte kabul ve ret oranına göre hüküm altına alınması gerekir.

Şu halde, tespit giderlerinin müddeabihe eklenmesi doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenle BOZULMASINA, davalının diğer temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 29.09.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube