Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
VERİLEN MEHİL ÜZERİNE ALACAKLI TARAFÇA EKSİKLİK GİDERİLİP YENİDEN TAKİP YAPILIP İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ HALİNDE ŞİKAYETE KONU İCRA EMRİNİN İPTALİ
T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 15644 
Karar: 2014 / 18249 
Karar Tarihi: 23.06.2014
 
ÖZET: Mahkemece, alacaklıya TMK’nın maddesi gereğince (S.K.)’nun mirasçıları olan A.O.K. ve A.H.K.’na ihtarname tebliğ ettirilmesi ve borç muaccel hale geldikten sonra adı geçenler hakkında yeniden takip yapması, daha sonra da bu dosya ile birleştirilmesi konusunda mehil verilmesi, verilen mehil üzerine alacaklı tarafça eksiklik giderilip yeniden takip yapılıp icra emri gönderilmesi halinde şikayete konu icra emrinin iptaline, mehle riayet edilmemesi halinde ise takibin iptaline karar verilmesi gerekirken aksi gerekçeyle hüküm tesisi isabetsizdir.
(4721 S. K. m. 887) 
 
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi (E.G.) tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Karar: 1-Borçlular (M.H.K.) ve (F.S.I.)’in temyiz itirazlarının incelenmesinde;
 
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçluların temyiz itirazlarının REDDİNE;
 
2- Borçlular (A.O.K.) ve (A.H.K.)’nun temyiz itirazlarına gelince;
 
Borçlular aleyhine yürütülen ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takipte, borçlular, diğer şikayet sebeplerinin yanında ipotek borçlusu (S.K.)’nun mirasçıları olarak kendilerine herhangi bir ihtarname bildirilmeden haklarında icra takibi yapılmasının doğru olmadığını belirterek takibin iptalini istemişler, mahkemece, istem reddedilmiştir.
 
“İpotek veren 3. kişiye hesap özetinin tebliği zorunlu değildir. Ancak, Medeni Kanunun 887. maddesi gereğince ve onun yönünden borcun muaccel olabilmesi için kendisine ihtarat yapılması takip koşuludur. Hesap özetinin, tazmin talebinin veya ihtarın ipotekli taşınmaz maliki üçüncü kişiye tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş sayılması Türk Medeni Kanununun 887. maddesinde öngörülen ihtarat yerine geçer.
 
İpotekli taşınmaz maliki olan 3. kişilere ihbar yapılmadıkça onlar yönünden borç muaccel olmayacağından haklarında icra takibi yapılamaz. İpotek veren üçüncü kişiye anılan madde uyarınca muacceliyet ihtarnamesi tebliğ edilmeden takip yapılması halinde, icra mahkemelerce, alacaklıya TMK’nın 887. maddesi uyarınca ipotek borçlusuna ihtarname tebliğ ettirilmesi ve borç muaccel hale geldikten sonra adı geçen hakkında yeniden takip yapması, daha sonra da bu dosya ile birleştirilmesi konusunda mehil verilmesi gerekir.”
 
(İİK Şerhi - Oskay/Koçak/ Deynekli/Doğan - 3. Cilt - syf. 3704)
 
Somut olayda, ipotek borçlusu S.K.’nun 28.03.2008 tarihinde vefat ettiği, takibe dayanak yapılan 21.04.2009 tarihli ihtarnamenin ise (S.K.)’nun mirasçılarına tebliğ edilmeksizin takibe girişildiği görülmüştür.
 
Bu durumda, mahkemece, alacaklıya TMK’nın 887. maddesi gereğince (S.K.)’nun mirasçıları olan A.O.K. ve A.H.K.’na ihtarname tebliğ ettirilmesi ve borç muaccel hale geldikten sonra adı geçenler hakkında yeniden takip yapması, daha sonra da bu dosya ile birleştirilmesi konusunda mehil verilmesi, verilen mehil üzerine alacaklı tarafça eksiklik giderilip yeniden takip yapılıp icra emri gönderilmesi halinde şikayete konu icra emrinin iptaline, mehle riayet edilmemesi halinde ise takibin iptaline karar verilmesi gerekirken aksi gerekçeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
 
Sonuç: Borçlular A.O.K. ve A.H.K.’nun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) no.lu bentte yazılı nedenlerle İİK`nın 366 ve HUMK’un 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.06.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube