Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ALACAKLININ TEMYİZ AŞAMASINDA SUNDUĞU ÇEK FOTOKOPİSİNDE İLK CİRONUN LEHTARA AİT OLDUĞU
T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 11732 
Karar: 2014 / 14130 
Karar Tarihi: 13.05.2014
 
ÖZET: Her ne kadar dayanak çekteki ilk cironun lehtara ait olmadığı açıklanarak evrak üzerinden takibin iptaline karar verilmişse de alacaklının temyiz aşamasında sunduğu çek fotokopisinde ilk cironun lehtara ait olduğu görülmektedir. Bu durumda mahkemece çek aslı icra müdürlüğünden celp edilerek incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekir.(6102 S. K. m. 686, 788, 790)
 
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Tuncer Kaya tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Karar: Alacaklı tarafından başlatılan çeke dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte borçlu (2. ciranta), ilk cironun lehtara ait olmadığını bu nedenle alacaklının(3. ciranta) yetkili hamil olamayacağını belirterek takibin iptalini talep etmiş olup mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmiştir.
 
6102 Sayılı TTK.nun 788. maddesi uyarınca, emre yazılı veya belirli bir kimse lehine düzenlenen çek, ciro ve teslim yolu ile devredilebilir. Çekin emre yazılı veya belirli bir kişi lehine düzenlenmesi halinde ilk cironun lehdara ait olması gerekir. Lehdarın cirosundan sonra senedi devralan hamiller yetkili hamil olurlar.
 
Kambiyo senetleri ile ilgili hak sahipliğini ispat külfeti hakkındaki TTK`nun 686 ve 790. maddelerinde; “... senedi elinde bulunduranın kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde yetkili hamil sayılacağı..” öngörülmüştür.
 
Somut olayda; her ne kadar dayanak çekteki ilk cironun lehtara ait olmadığı açıklanarak evrak üzerinden takibin iptaline karar verilmişse de alacaklının temyiz aşamasında sunduğu çek fotokopisinde ilk cironun lehtara ait olduğu görülmektedir.
 
Bu durumda mahkemece çek aslı icra müdürlüğünden celp edilerek incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsizdir.
 
Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.05.2014 gününde oybirliğiyle, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube