Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İFLAS TARİHİ İTİBARİYLE ASIL ALACAK VE FERİLERİ HESAPLATILIP BU MİKTARIN KAYIT VE KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
T.C YARGITAY 
23.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 4594 
Karar: 2014 / 4662 
Karar Tarihi: 18.06.2014
 
ÖZET: İflasın açılması ile ipotekle temin edilen alacaklar hariç, diğer alacaklar muaccel hale gelir ve iflasın açıldığı tarihe kadar işleyen faizler ve takip masrafları da asıl alacağa eklenerek masaya yazılır. Asıl alacağa faiz işlemeye devam ederse de, bu ancak tasfiye bakiyesi kalırsa ayrıca ödenir. Kayıt kabul davalarında tahsile değil, alacağın iflas masasına kaydına karar verilmekle yetinilir. Alacağın ödenmesi ancak tasfiye sonunda masa mevcudunun sıra cetveline uygun biçimde dağıtımı aşamasında gerçekleşir ve alacakların tam olarak ödenip ödenmeyeceği ancak bu aşamada anlaşılabilir. Bu durumda mahkemece, iflas tarihi itibariyle asıl alacak ve fer`ileri hesaplatılıp bu miktarın kayıt ve kabulüne karar verilmesi gerekirken, infazda tereddüt uyandıracak şekilde D. 4. İcra Müdürlüğü`nün dosyasına konu asıl alacak ve fer`ilerinin iflas masasına kayıt ve kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.(2004 S. K. m. 173, 195, 235) (6100 S. K. m. 297)
 
Dava: Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müflis davalı şirket iflas idare memuru F. K. tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 
 
Karar: Davacı vekili, davalı şirket aleyhinde, toplam 100.371,82 TL tutarındaki alacaklarının tahsili amacıyla kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile başlattıkları takipte, borçlunun ödeme emrine süresi içerisinde itiraz etmemesi üzerine takibin kesinleştiğini ve bugüne kadar borcun ödenmediğini ileri sürerek, davalı şirketin iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
 
Müflis davalı şirket iflas idare memurları, bir başka dosyada davalı şirketin iflasına karar verildiğini ve kararın kesinleştiğini, her iki dosyanın konusunun, sebebinin ve taraflarının aynı olduğunu savunarak, davanın reddini istemişlerdir. 
 
Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, dava açıldıktan sonra, davalı şirket tarafından iflas erteleme istemiyle bir başka dosyada açılan davada, davalı şirketin 20.01.2011 tarihi itibariyle iflasına karar verildiği ve bu kararın 13.02.2012 tarihinde kesinleştiği, aynı şirket hakkında ikinci kez iflas kararı verilemeyeceğinden, görülmekte olan davanın İİK`nın 235. vd. maddeleri uyarınca kayıt kabul davasına dönüştüğü, iflas masasına henüz kaydedilmemiş olan ve kesinleşen davacı alacağının ödendiğine dair de herhangi bir belge sunulmadığı, davacının, Denizli 4. İcra Müdürlüğü`nün 2007/2161 Esas sayılı dosyasına konu alacağının sabit olup kesinleştiği, ödendiğine dair herhangi bir kayıt ve belge dosyaya sunulmadığından takip alacağının tüm fer`ileriyle birlikte Denizli 9. İcra Müdürlüğü`nün 2011/2 İflas masasına kaydına karar verilmesi gerektiği belirtilerek, davanın kabulü ile davacının takibe konu alacağının asıl ve fer`ileri ile birlikte iflas masasına kayıt ve kabulüne, yargılama giderlerinin iflas masasından tahsiline karar verilmiştir.
 
Kararı, müflis davalı şirket iflas idare memuru F. K. temyiz etmiştir. 
 
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, müflis davalı şirket iflas idare memurunun yargılama giderleri ve vekalet ücretine yönelik temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 
 
2) Dava, İİK`nın 173. maddesine dayalı iflas istemine ilişkin olup, 26.11.2007 tarihinde açılmıştır.
 
Davalı şirketin, Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi`nin 20.04.2011 tarih ve 2008/285 E., 394 K. sayılı ilamıyla iflasına karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği anlaşılmıştır.
 
Davacı vekilinin 05.12.2012 tarihli duruşmada, davalının başka dosyada iflas ettiğini ve davanın konusuz kaldığını belirtmesine göre, mahkemece, konusuz kalan iflas davasının esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, dava tarihindeki haklılık durumuna göre, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi gerekirken, davanın itirazın kaldırılması ve iflas davası olmadığı hususu gözardı edilerek, davaya re`sen kayıt kabul davası olarak devam edilmesi ve yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, davalı iflas idaresi memuru tarafından sunulan temyiz dilekçesinde sonuç olarak, iflas idaresi aleyhine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin doğru olmadığı belirtilmiş ise de, temyiz dilekçesinde, davacının iflasın açıldığını bildiği, alacağını iflas masasına yazdırmadığı, ısrarla davasına devam ettiği yönündeki anlatımlarından, bu hususun da temyiz konusu yapıldığının kabulü ile hükmün bozulması gerekmiştir. 
 
3) Kabule göre, İİK`nın 195. maddesi; "iflasın açıldığı güne kadar işlemiş faiz ile takip masrafları anaya zamolunur." hükmünü, HMK`nın 297/2. maddesi de "Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir." hükmünü içermektedir. İİK`nın 195. maddesine göre iflas masasına yazılacak alacakların iflas tarihi itibariyle hesaplanıp, belirlenmesi gerekir. İflasın açılması ile ipotekle temin edilen alacaklar hariç, diğer alacaklar muaccel hale gelir ve iflasın açıldığı tarihe kadar işleyen faizler ve takip masrafları da asıl alacağa eklenerek masaya yazılır. Asıl alacağa faiz işlemeye devam ederse de, bu ancak tasfiye bakiyesi kalırsa ayrıca ödenir. Kayıt kabul davalarında tahsile değil, alacağın iflas masasına kaydına karar verilmekle yetinilir. Alacağın ödenmesi ancak tasfiye sonunda masa mevcudunun sıra cetveline uygun biçimde dağıtımı aşamasında gerçekleşir ve alacakların tam olarak ödenip ödenmeyeceği ancak bu aşamada anlaşılabilir. Bu durumda mahkemece, iflas tarihi itibariyle asıl alacak ve fer`ileri hesaplatılıp bu miktarın kayıt ve kabulüne karar verilmesi gerekirken, infazda tereddüt uyandıracak şekilde Denizli 4. İcra Müdürlüğü`nün 2007/2161 E. sayılı dosyasına konu asıl alacak ve fer`ilerinin iflas masasına kayıt ve kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.
 
Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, müflis davalı şirket iflas idare memurunun diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.06.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube