Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BONOYA DAYALI OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP YAPILAMAYACAĞI
T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 18181 
Karar: 2014 / 20726 
Karar Tarihi: 09.09.2014
 
ÖZET: Somut olayda; alacağın varlığı ve miktarı yargılamayı gerektirdiğinden bu bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılamaz. Mahkemece, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. Hükmün bozulması gerekmiştir.
(6102 S. K. m. 687, 778) (2004 S. K. m. 170)
 
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nihal Tozlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Karar: Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte borçlu takibe dayanak bononun alacaklı ile aralarında yaptıkları taşeron sözleşmesinin teminatı olduğunu belirterek takibin iptalini talep etmiş mahkemeceistemin reddine karar verilmiştir.
 
Takip tarihi itibariyle yürürlükte olan 6102 Sayılı TTK.nun 778.maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 687/1.maddesi gereğince, kural olarak, bonodan dolayı kendisine müracaat olunan kimse keşideci veya önceki hamillerden biriyle kendi arasında doğrudan doğruya mevcut olan münasebetlere dayanan def`ileri müracaatta bulunan hamile karşı ileri süremez. Bu kuralın istisnası da aynı fıkrada düzenlenmiştir. Buna göre, hamil, bonoyu iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş ise, borçlu, keşideci veya önceki hamillerle arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan def`ileri müracaatta bulunan hamile karşı da ileri sürebilecektir.
 
Somut olayda takibe dayanak 100.000 TL`lik bononun keşidecisiAkım Enerji Elek. İnş. Malz.Ltd.Şti., lehtarı dava dışı Sim Elektrik Ltd. Şti., alacaklısı ise ciranta Ersan Zaimoğlu olup keşide tarihi 15.04.2013`tür. Borçlu Akım Enerji Elek. İnş. Malz.Ltd.Şti.`nin itirazına konu ettiği 17.10.2013 tarihli taşeron sözleşmesi her ne kadar AkımEnerji Elek. İnş. Malz.Ltd.Şti. ile dava dışı lehtar Sim Elektrik Ltd. Şti, arasında yapılmış ise de dayanak bononun arkasında "teminat senedidir sözleşme ekidir" ibaresi yazılıdır. Bu durumda takip alacaklısının iyiniyetinden bahsedilemez. Ayrıca taşeron sözleşmesinin 8. maddesinde; "yüklenici 2 adet 100.000 TL açık tarihli teminat çeki-senedi vermiş olup sözleşme hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde yüklenici teminat çekini-senedini taşerona ihtar çekmeden irat kaydetme ve tahsile koyma hakkına sahiptir" dendiğinden kayıtsız şartsız bir borç ikrarından bahsetmek de mümkün değildir. 
 
O halde alacağın varlığı ve miktarıyargılamayı gerektirdiğinden bu bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılamaz. Mahkemece, şikayetin kabulü ile İİK.nun 170/a maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
 
Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.09.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube