Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAKİBİN İPTALİ DAVASI - İLK CİRONUN LEHTARA AİT OLDUĞU
T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 24532 
Karar: 2014 / 23044 
Karar Tarihi: 01.10.2014
 
ÖZET: Somut olayda; takibe konu bononun E. M. P. tarafından lehtar Ö... Sincanlı Ltd.Şti adına ciro edildiği, bu hali ile ilk cironun lehtara ait olduğu anlaşılmakla takip alacaklısı I... Grup A.Ş yetkili hamil olduğunun kabulü ile şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. Hükmün bozulması gerekmiştir.(2004 S. K. m. 170)
 
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Asiye Parlak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: 
 
Karar: Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibe karşı, borçlu keşidecinin, alacaklının yetkili hamil olmadığı, ciro silsilesinde kopukluk olduğu nedenlerini ileri sürerek süresi içinde takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin kabulü ile İİK`nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır. 
 
Takip dayanağı bononun; lehtar şirket olan "Ö... Sincanlı Ltd. Adına" ibaresi ve bu ibare üzerine E. M. P. yazılarak bu kişi tarafından imzalanmak suretiyle alacaklı I... Grup A.Ş`ye ciro edildiği, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü`nün 28.05.2014 tarihli yazı cevabından ise E. M. P.`ın lehtar Ö... Sincanlı İnş.San.Tic.Ltd.Şti`ni temsile yetkili olduğu görülmektedir. 
 
Bu durumda takibe konu bononun E. M. P. tarafından lehtar Ö... Sincanlı Ltd.Şti adına ciro edildiği, bu hali ile ilk cironun lehtara ait olduğu anlaşılmakla takip alacaklısı I... Grup A.Ş yetkili hamil olduğunun kabulü ile şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 
 
Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.10.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube