Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
RNEK 10 NUMARALI ÖDEME EMRİ - BORÇLUNUN YASAL BEŞ GÜNLÜK SÜREDEN SONRA İTİRAZDA BULUNDUĞU
T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 17888 
Karar: 2014 / 23368 
Karar Tarihi: 13.10.2014
 
ÖZET: Borçluya gönderilen örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliğ tarihine göre borçlu yasal beş günlük süreden sonra itirazda bulunmuştur. Bu durumda borçlunun icra mahkemesine başvurusu, yasal süresinde değildir. O halde mahkemece, itirazın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir.(2004 S. K. m. 168)
 
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Karar: Alacaklı tarafından borçlu aleyhine iki adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, borçlunun icra mahkemesi`ne yaptığı başvuruda, yetkiye, imzaya ve borca itiraz ettiği ve mahkemece yetki itirazının kabulüne karar verildiği görülmektedir.
 
Borca, imzaya ve yetkiye itirazın İİK.nun 168/5. maddesi gereğince ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal 5 günlük süre içerisinde icra mahkemesine yapılması gerekir. Bu süre hak düşürücü süre niteliğinde olduğundan, mahkemece re`sen gözetilmelidir.
 
Somut olayda, borçluya gönderilen örnek 10 numaralı ödeme emri, 24.12.2013 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlu ise, yasal 5 günlük süreden sonra 03.04.2014 tarihinde itirazda bulunmuştur. Bu durumda borçlunun icra mahkemesine başvurusu, yukarıda açıklanan madde hükümlerine göre yasal süresinde değildir.
 
O halde mahkemece, itirazın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
 
Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.10.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube