Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAKİBE DAYANAK ÇEKİN KEŞİDE TARİHİNE GÖRE ALTI AYLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ
T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 20482 
Karar: 2014 / 24097 
Karar Tarihi: 16.10.2014
 
ÖZET: Takibe dayanak çekin keşide tarihine göre altı aylık zamanaşımı süresine tabidir. O halde, mahkemece, takibe konu çek, altı aylık zamanaşımına tabi olduğundan, bu süre esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.(2004 S. K. m. 71) (6102 S. K. m. 814) (6762 S. K. m. 726) (6103 S. K. m. 6) (6763 S. K. m. 2) (YHGK. 31.03.2004 T. 2004/10-528 E. 2004/533 K.) (YHGK. 06.04.2005 T. 2005/10-183 E. 2005/241 K.)
 
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Karar: Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçlunun, İİK`nun 71/2. maddesi gereğince zamanaşımı gerçekleştiğini belirterek icranın geri bırakılması ve takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, 6102 sayılı TTK`nun 814. maddesinde düzenlenen üç yıllık zaman aşımının gerçekleşmediği belirtilerek istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
 
6762 Sayılı TTK`nun 726. maddesinde çek için düzenlenen zaman aşımı süresi altı ay iken 03.02.2012 tarih ve 6273 Sayılı Kanun`un 7. maddesiyle bu süre üç yıla çıkarılmıştır. Yine 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı TTK`nun 6273 Sayılı Kanun`un 8. maddesi ile değişik 814. maddesine göre de çeklerde zaman aşımı süresi üç yıldır.
 
İlke olarak, herhangi bir kanun veya düzenleyici kural, hukuksal sonuçlarını yürürlüğe girdiği tarihten sonrası için doğurmaya başlar. Bunun doğal sonucu da, yasaların yürürlüğe girmelerinden önceki olayları etkilememeleri, yani, geçmişe etkili olmamalarıdır. Yasaları uygulama durumunda bulunanlar, başta mahkemeler olmak üzere, onları geriye yürür sonuçlar doğuracak şekilde yorumlamamakla yükümlüdürler. Hukuk güvenliği bunu gerektirir. Kanun koyucu bu kaidenin aksine düzenleme yapabilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`nun; 09.03.1988 tarih ve 1987/2-860 E., 1988/232 K.; 13.10.2004 gün ve 2004/10-528 E., 2004/533 K.; 06.04.2005 tarih ve 2005/10-183 E., 2005/241 K. sayılı kararları da aynı yöndedir. Zaman aşımı usul hukuku işlemi olmayıp, maddi hukuk işlemidir.
 
6763 sayılı Türk Ticaret Kanununun Mer`iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun`un 2. Maddesinde Türk Ticaret Kanunu`nun mer`iyetinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı sürelerinin eski kanun hükmüne tabi olacakları düzenlenmiştir. Yine, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun`un 6/1. maddesinde; “Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri ile hak düşürücü süreler eski hukuka tâbidir.” düzenlemeleri yer almaktadır. Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde Türk Ticaret Kanunu`nda zamanaşımı sürelerinin başladığı tarihe göre belirlenmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.
 
Bütün bu yasal düzenlemeler ve ilkeler ışığında çekler yönünden zamanaşımı süresinin başladığı tarihte hangi yasa yürürlükte ise o yasada öngörülen zaman aşımı süresinin uygulanması gerektiği kabul edilmelidir. Buna göre, çek hakkında zamanaşımı süresi ibraz süresinin bitmesi ile başlayacağına göre çekin ibraz süresinin sona erdiği tarihte geçerli olan zamanaşımı süresinin nazara alınması zorunludur. Bu nedenle 6762 Sayılı TTK`nun 726. maddesini değiştiren 6273 Sayılı Kanun`un 7. maddesinin yürürlüğe girdiği 03.02.2012 tarihinden önce ibraz süresi dolan çeklerde zamanaşımı süresi altı ay, ibraz süresi bu tarihten sonra dolan çeklerde ise üç yıldır.
 
Somut olayda, takibe dayanak çekin keşide tarihi 05.11.2011 olup, ibraz süresi 03.02.2012 tarihinden önce dolduğundan, altı aylık zamanaşımı süresine tabidir.
 
O halde, mahkemece, takibe konu çek, altı aylık zamanaşımına tabi olduğundan, bu süre esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken üç yıllık zamanaşımı oluşmadığı gerekçesi ile istemin reddi isabetsizdir.
 
Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.10.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube