Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TAKİBE YÖNELİK İTİRAZ VE ŞİKAYETLER HAKKINDA KARAR KESİNLEŞMEDEN SATIŞA GİDİLEMEYECEĞİ

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2010 / 28314 
Karar: 2011 / 9174 
Karar Tarihi: 10.05.2011
 
ÖZET: Temyiz satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Bu hükme göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen mahkeme kararı kesinleşmeden satışa gidilemez. Ancak temyiz, satıştan başka icrai işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez. Bu nedenle, borçlu hakkındaki takibin iptaline karar verildiği anlaşıldığından, haczin kaldırılmasına yönelik istemin reddine dair icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerekir.(2004 S. K. m. 264, 364)
 
Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
 
29.06.2010 tarihinde icra müdürlüğüne başvuran borçlu vekili, müvekkili Bayram Sayan hakkındaki icra takibinin Büyükçekmece 1. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 06.05.2010 tarih ve 2009/701 Esas, 2010/726 Karar sayılı kararı ile iptaline karar verildiğini, bu nedenle müvekkilinin Vakıflar Bankası Bakırköy Şubesi nezdinde bulunan hesabındaki mevduatına ve alacağına Büyükçekmece 3.Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2008/354 D.İş Sayılı ihtiyati haciz kararı ile konulan haczin kaldırılmasını talep etmiştir. 
 
İlgili müdürlükçe sözü edilen kararın kesinleşmediğinden bahisle istemin reddedilmesi üzerine, borçlu vekilinin bu işlemi şikayeti sonucu icra mahkemesince, Büyükçekmece 3.Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2008/354 D.İş sayılı ihtiyati haciz kararını kaldırma yetkileri bulunmadığından ve mahkemelerinin 2009/701 Esas, 2010/726 Karar sayılı kararının temyiz edilmiş olup henüz kesinleşmediğinden bahisle şikayetin reddine karar verilmiştir.
 
İİK`nun 264/son maddesine göre; <Borçlu müddeti içinde ödeme emrine itiraz etmez veya itirazı icra mahkemesince kesin olarak kaldırılır veya mahkemece iptal edilirse, ihtiyati haciz kendiliğinden icrai hacze inkılap eder.> Somut olayda borçlu tarafından süresi içinde bir itirazda bulunulmayıp, fiil ehliyetinin mevcut olmaması nedeniyle süresinden sonra süresiz şikayet yoluna başvurulduğundan ve bu durumda anılan yasa maddesi uyarınca ihtiyati haciz icrai hacze dönüştüğünden, icra mahkemesinin haczin kaldırılmasına yönelik şikayeti inceleme yetkisi bulunmaktadır. 
 
Diğer taraftan İİK. nun 364/3. maddesi uyarınca, temyiz satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Bu hükme göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen mahkeme kararı kesinleşmeden satışa gidilemez. Ancak temyiz, satıştan başka icrai işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez. Bu nedenle, borçlu hakkındaki takibin iptaline karar verildiği anlaşıldığından, haczin kaldırılmasına yönelik istemin reddine dair icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle şikayetin reddi isabetsizdir. 
 
Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 10.05.2011 gününde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube