Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ŞİKAYETÇİ HACZİNİN DÜŞTÜĞÜNE İLİŞKİN MAHKEME BELİRLEMESİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI

 
T.C YARGITAY 
23.Hukuk Dairesi 
Esas: 2011 / 4391 
Karar: 2012 / 1367 
Karar Tarihi: 24.02.2012
 
ÖZET: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle şikayetçi haczinin düştüğüne ilişkin mahkeme belirlemesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. (2004 S. K. m. 366)
 
Dava: Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
 
Karar: Şikayetçi vekili, asıl ve birleşen şikayetlerinde, borçluya ait bağımsız bölüm hisselerinin satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde, haczin düştüğünden bahisle müvekkilinin alacaklı olduğu İstanbul 6. İcra Müdürlüğü`nün 1999/29065 sayılı takip dosyasına yer verilmediğini, oysa yasal süre içinde satış talep edildiğini ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`ndan temlik alınan alacaklar için satış isteme zorunluluğunun bulunmadığını ileri sürerek, sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. 
 
Şikayet olunan T. Halk Bankası AŞ. vekili, şikayetçinin yasal süre içinde satış istemediğini, avans yatırmadığını ve 4389 sayılı Yasa`ya göre icra takibinden sarfınazar edilmediğinden, şikayetçi alacağı için 6183 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmayacağını savunarak, şikayetin reddini istemiştir. 
 
Şikayet olunan Hazine vekili, esasa ilişkin cevap vermemiştir. 
 
İcra Mahkemesi`nce, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, şikayetçinin takip dosyasından yasal süre içinde satış istenmemesi nedeniyle şikayetçinin haczinin düştüğü, takibin 6183 sayılı Yasa`ya tâbi olduğunun kabulü halinde dahi, 2000 yılından bu yana hiçbir işlem yapılmadığı gerekçesiyle asıl ve birleşen şikayetlerin reddine karar verilmiştir. 
 
Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir. 
 
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle şikayetçi haczinin düştüğüne ilişkin mahkeme belirlemesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 
 
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının İİK`nun 366.maddesi uyarınca ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.02.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube