Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ÖDEME EMRİNDE OTUZ VE YEDİ GÜNLÜK SÜRELERİN GÖSTERİLMEMESİNİN ALACAK TALEBİNDE BULUNMAYA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ
T.C YARGITAY 
6.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 8696 
Karar: 2014 / 10216 
Karar Tarihi: 23.09.2014
 
ÖZET: Ödeme emrinde otuz ve yedi günlük sürelerin gösterilmemesi alacaklının alacak talebinde bulunmasına engel teşkil etmez. Zira bu süreler tahliye ve temerrüt yönünden önem arzeder. Bu nedenle mahkemece alacak istemi (itirazın kaldırılması) hususunda işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken alacak isteminin de reddine karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.(2004 S. K. m. 269) (6098 S. K. m. 315) (818 S. K. m. 260)
 
Dava: İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Karar: Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili için tahliye istekli olarak başlatılan icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme emrine davalı borçlu tarafından itiraz edilmesi üzerine davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
 
1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre davacı alacaklının tahliye isteminin reddine ilişkin karara yönelik temyiz itirazları yerinde değildir.
 
2-Davacı alacaklının alacağa ilişkin karara yönelik temyiz itirazlarına gelince;         
 
Davada dayanılan icra dosyasında bulunan Örnek 13 nolu ödeme emrinde yedi günlük itiraz süresi ve otuz günlük ödeme sürelerinin yazılmadığı görülmüştür. İ.İ.K.nun 269/1.maddesinin göndermesi ile 6098 sayılı Borçlar Kanununun 315. maddesinde (818 Sayılı Borçlar Kanun`unun 260.mad.) yer alan yasal ödeme süresi olan 30 günlük sürenin borçluya verilmemesi durumunda tahliye istenemez. Ancak, ödeme emrinde 7 ve 30 günlük süreler gösterilmemiş ise de davalı borçlu borca itiraz etmiş, davacı tarafından da itirazın kaldırılması davası açılmıştır. Ödeme emrinde 30 ve 7 günlük sürelerin gösterilmemesi alacaklının alacak talebinde bulunmasına engel teşkil etmez. Zira bu süreler tahliye ve temerrüt yönünden önem arzeder. Bu nedenle mahkemece alacak istemi(itirazın kaldırılması) hususunda işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile alacak isteminin de reddine karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.
 
Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle tahliye isteminin reddine ilişkin kararın ONANMASINA, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın alacağa yönelik olarak BOZULMASINA ve onanan kısım için temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 23.09.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube