Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MAHKEMECE İTİRAZIN İPTALİNE KONU TALEBİN ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANDIĞININ BELİRLENMESİ - TİCARET MAHKEMESİNE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ
T.C YARGITAY 
22.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 25616 
Karar: 2014 / 25941 
Karar Tarihi: 29.09.2014
 
ÖZET: İtirazın iptaline ilişkin talep konusunda ise, icra takibine dayanak belgenin iş sözleşmesi ilişkisi sona erdikten sonra düzenlenmiş olmasına ve taraflar arasında yeni bir sözleşme ilişkisine dayanılmasına göre, iş mahkemelerinin görevli olmadığı konusunda, mahkemece yapılan tespitte bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak ticari iş ve davalar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun`un sayılmış olup mahkemece itirazın iptaline konu talebin eser sözleşmesinden kaynaklandığı belirtildikten sonra genel mahkemeler yerine ticaret mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi isabetli olmamıştır.(2004 S. K. m. 67)
 
Dava: Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
 
Mahkeme, davayı görev yönünden reddetmiştir.
 
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Bağcıvan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
 
Yargıtay Kararı
 
Davacı, Ankara İcra Müdürlüğünün 2012/1756 esas sayılı dosyası ile, 11.06.2012 tarihli belgeye dayanarak davalı şirkete karşı yaptıkları icra takibine haksız olarak itiraz edildiğini belirterek itirazın iptali ve icra takibinin devamını; kıdem, ihbar tazminatı ve bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını ve çalışmalarının Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçek ücret üzerinden bildirilmediğini belirterek prime esas kazancının gerçek ücret üzerinden tespitini talep etmiştir.
 
Davalı vekili, icra takibine dayanak belgeyi imzalayan Mesut Yıldız`ın şirketin temsilcisi olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
 
Mahkemece; hizmet tespitine ilişkin davanın tefrik edildiği, işçilik alacakları ile ilgili usulüne uygun harç yatırılarak açılmış bir dava bulunmadığı, itirazın iptaline konu uyuşmazlığın ise ticari ilişkiden kaynaklandığı gerekçeleri ile ticaret mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir.
 
Karar, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
 
Uyuşmazlık, taraflar arasındaki ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu bağlamda iş mahkemesinin görevi noktasında toplanmaktadır.
 
1- Dosya içeriğine göre, davacı hizmet tespiti, işçilik alacakları ve itirazın iptali istemlerine ilişkin davayı Ankara 8. İş Mahkemesinde birlikte açmıştır. Dava değeri olarak 11.000,00 TL itirazın iptali, 15.000,00 TL işçilik alacaklarına ilişkin olmak üzere toplam 26.000,00 TL gösterilmiş ve bu değer üzerinden peşin yatırılması gereken başvuru ve karar harcı ödenmiştir. Anılan mahkemece, Ankara 8. İş Mahkemesinin Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili davalara bakmakla görevli olduğu gerekçesi ile bireysel iş hukuku uyuşmazlıklarına bakan mahkemelere gönderme kararı verilmiştir. Dosya, Ankara 10. İş Mahkemesinin yukarıda belirtilen esasına kaydedildikten sonra hizmet tespitine ilişkin talep tefrik edilmiştir. Mahkemece, işçilik alacakları ile ilgili usulüne uygun harç yatırılarak açılmış bir dava bulunmadığı gerekçesi ile sözkonusu istekler hakkında ayrıca bir karar verilmemiş, itirazın iptaline konu dava ile ilgili ise, davacının beyanına göre uyuşmazlık ticari ilişkiden kaynaklandığından ticaret mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir. Ancak, dava açılırken gösterilen dava değeri üzerinden ödenmesi gereken harç, davacı tarafından yatırılmış olup gönderme kararı sonrası yeniden dava harcı alınması gerekmediğinden işçilik alacaklarına ilişkin olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi hatalı olmuştur.
 
2- İtirazın iptaline ilişkin talep konusunda ise, icra takibine dayanak belgenin iş sözleşmesi ilişkisi sona erdikten sonra düzenlenmiş olmasına ve taraflar arasında yeni bir sözleşme ilişkisine dayanılmasına göre, iş mahkemelerinin görevli olmadığı konusunda, mahkemece yapılan tespitte bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak ticari iş ve davalar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun`un sayılmış olup mahkemece itirazın iptaline konu talebin eser sözleşmesinden kaynaklandığı belirtildikten sonra genel mahkemeler yerine ticaret mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi isabetli olmamıştır.
 
Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden bozulmasına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.09.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube