Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YASAL ÖDEME SÜRESİ OLAN OTUZ GÜNLÜK SÜRE DOLMADAN İCRA MAHKEMESİNDEN TAHLİYE İSTEMİNDE BULUNULAMAYACAĞI
T.C YARGITAY 
6.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 11304 
Karar: 2014 / 11612 
Karar Tarihi: 27.10.2014
 
ÖZET: Yasal ödeme süresi olan otuz günlük süre dolmadan icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunulamaz. Bu nedenlerle mahkemece tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, tahliye kararı verilmesi doğru değildir. Hükmün bozulması gerekmiştir.(2004 S. K. m. 269) (6098 S. K. m. 315)
 
Dava: İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Karar: Davacı alacaklı tarafından, davalı borçlu aleyhine kira alacağının tahsili için başlatılan icra takibine davalı borçlunun itiraz etmesi üzerine, davacı alacaklı vekili icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuş, mahkemece itirazın kaldırılması isteminin kabulüne ve davalının tahliyesine karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
 
1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre, temyiz eden davalının alacağa yönelik temyiz itirazları yerinde değildir.
 
2-Davalının tahliyeye yönelik temyiz itirazlarına gelince; Davaya dayanak olan icra dosyasında bulunan otuz günlük ödeme süresi gösterilen örnek 13 ödeme emri davalıya 13.03.2014 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalının icra takibine itiraz etmesi üzerine davacı tarafından itirazın kaldırılması ve tahliye istemli dava ise 09.04.2014 tarihinde açılmıştır. İİK.nun 269/1.maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken Borçlar Kanunu`nun 260.maddesinde (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanun`unun 315) yer alan yasal ödeme süresi olan otuz günlük süre dolmadan icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunulamaz. Bu nedenlerle mahkemece tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi doğru değildir.
 
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
 
Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte yazılı nedenle kararın alacağa ilişkin kısmının ONANMASINA, 2.bentte yazılı nedenle kararın tahliyeye yönelik kısmın BOZULMASINA ve onanan kısım için temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 27.10.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube