Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİ İÇİNDE HER TÜRLÜ İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ TALEPLERİNDE TEMİNAT ŞARTI ARANMADIĞI
T.C YARGITAY 
11.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 8451 
Karar: 2014 / 11653 
Karar Tarihi: 17.06.2014
 
ÖZET: Somut olayda; talep, ihtiyati haciz istemine ilişkin olup, mahkemece % 15 teminat mukabilinde alacaklı bankanın ihtiyati haciz isteminin kabulüne karar verilmiştir. Aralarında Z…. Bankasının da bulunduğu bankalarla ilgili olarak “Yeniden yapılandırma süreci içinde, … her türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz…” hükmü düzenlenmiş kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ve hisse satış işlemlerine ilişkin süre 25/11/2010 tarihinden geçerli olmak üzere 5 yıl uzatılmıştır. Alacaklı Z…. Bankası`ndan teminat alınarak ihtiyati hacze karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.(4603 S. K. m. 2, Geç. m. 4)
 
Dava ve Karar: İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 29/07/2013 tarih ve 2013/181-2013/181 D.İş sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi Erhan Köse tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
 
İhtiyati haciz talep eden vekili, borçlunun bankadan ticari kredi kullandığını, borcun ödenmediğini, hesabın kat edildiğini ileri sürerek, 3.529,71 TL borç için ihtiyati haciz konulmasını talep etmiştir.
 
Mahkemece, ihtiyati haciz talep edenin isteminin % 15 teminat mukabilinde kabulüne karar verilmiştir.
 
İhtiyati haciz talep eden vekili kararı temyiz etmiştir. 
 
Talep, ihtiyati haciz istemine ilişkin olup, mahkemece % 15 teminat mukabilinde alacaklı bankanın ihtiyati haciz isteminin kabulüne karar verilmiştir. Oysa, 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un geçici 4/2. maddesinde aralarında Ziraat Bankasının da bulunduğu bankalarla ilgili olarak “Yeniden yapılandırma süreci içinde, … her türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz…” hükmü düzenlenmiş, 06/11/2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/964 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de 4603 sayılı Kanunun 2/2. maddesinde yer alan kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ve hisse satış işlemlerine ilişkin süre 25/11/2010 tarihinden geçerli olmak üzere 5 yıl uzatılmıştır.
 
Bu itibarla, alacaklı Ziraat Bankası`ndan teminat alınarak ihtiyati hacze karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
 
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle kararın ihtiyati haciz talep eden vekilinin temyiz İtirazının kabulü ile hükmün anılan taraf yararına BOZULMASINA, 17.06.2014 tarihinde oybirliğiyle, karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube