Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BORÇLUNUN EN GEÇ SATIŞ İLANININ TEBLİĞ TARİHİNDE KIYMET TAKDİR RAPORUNU TEBELLÜĞ ETTİĞİNİN KABULÜ GEREĞİ
T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2012 / 23011 
Karar: 2012 / 33848 
Karar Tarihi: 20.11.2012
 
ÖZET: Borçlunun gıyabında yapılan fiili haciz ve kıymet takdir tutanağının 103 davetiyesi ile birlikte borçluya tebliğ edildiği de görülmektedir. Bu tebliğ olmasa dahi borçlunun en geç satış ilanının tebliğ tarihinde kıymet takdir raporunu tebellüğ ettiğinin kabulü gerekir. Açıklanan sebeplerle mahkemece davanın reddi gerekirken yazılı gerekçe ile şikâyetin kabulüyle ihalenin feshine dair karar verilmesi isabetsizdir. 
(2004 S. K. m. 114) 
 
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup; dava dosyası için Tetkik Hakimi İrfan Sıvakcıgil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:
 
Karar: İİK`nun 114. maddesine göre menkul ihalesinde, satış ilanının borçluya tebliği zorunlu değildir. Ancak icra müdürlüğünce bu hususta karar verildiği takdirde tebliğ işleminin geçerli olup olmadığı araştırılmalıdır. Somut olayda icra müdürlüğünün satış kararında, satış ilanının ilgililere tebliğe çıkarılmasına karar verilmiş ise de, aynı kararda tebliğ edilmediği takdirde satış ilanının ilanen tebliğ yerine kaim olacağına da karar verilerek borçluya tebligat yapılmasa dahi ihale yapılması öngörülmüştür. Satış ilanı 20.02.2012 tarihinde borçluya tebliğ edildiği gibi 25.01.2012 tarihli gazetede de ilan edilmiştir. Ayrıca 07.10.2011 tarihinde borçlunun gıyabında yapılan fiili haciz ve kıymet takdir tutanağının 103 davetiyesi ile birlikte borçluya tebliğ edildiği de görülmektedir. Bu tebliğ olmasa dahi borçlunun en geç satış ilanının tebliğ tarihinde kıymet takdir raporunu tebellüğ ettiğinin kabulü gerekir. Açıklanan sebeplerle mahkemece davanın reddi gerekirken yazılı gerekçe ile şikâyetin kabulüyle ihalenin feshine dair karar verilmesi isabetsizdir. 
 
Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.11.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube