Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BORÇLUNUN MAAŞ ALDIĞI VAKFIN KURULUŞ SENEDİ GETİRTİLİP İNCELENEREK HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ HAKKINDA
T.C 
YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 12489 
Karar: 2014 / 15444 
Karar Tarihi: 29.05.2014
 
ÖZET: Mahkemece, borçlunun maaş aldığı vakfın kuruluş senedi getirtilip incelenerek haczedilmezlik şikayeti hakkında bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.(506 S. K. m. 128, Geç. m. 20) (2004 S. K. m. 83) (5510 S. K. m. 93) (YİBK 09.03.1983 T. 1983/1 E. 1983/1 K.)
 
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Karar: Borçlu şikayetinde; Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı`ndan almış olduğu emekli maaşına haciz konulduğunu, bu maaşın haczedilemeyeceğini ileri sürerek haczin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece şikayetin reddine karar verilmiştir.
 
İİK`nun 83-a maddesi gereğince borçlunun, hacizden önceki bir dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair alacaklıyla yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir. Anılan maddenin amacını açıklayan gerekçesinde de <borçlunun, hacizden önce sonuçlarını tahmin edemeyeceği cihetle, bir mal veya maaş yahut ücretin haczedilemeyeceği yolunda şikayette bulunmayacağını bildirmesinin, lehine olan yasa hükmünün uygulanmasından feragat etmesinin hükümsüz sayılacağı, zira, bir malın ne derece haczedilmez olduğunun, borçlunun ve ailesinin haciz anındaki durumlarına göre saptanabileceği> ifade olunmuştur. Bu durumda haciz işleminin gerçekleşmesinden sonraki dönemde borçlu, haczedilmesi mümkün olmayan mal ve haklarla ilgili olarak bu hakkından vazgeçebilir.
 
Somut olayda, borçluya örnek (10) numaralı ödeme emrinin 12.02.2001 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı`ndan aldığı maaşın 1/4`üne 12.08.2004 tarihinde haciz konulduğu ve haczin devam ettiği görülmektedir.
 
506 Sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında kurulan sandıklar, 09.03.1983 gün ve 1983/1-1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında da açıkça belirtildiği gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşlarındandır. Geçici 20. madde kapsamındaki sandıklar; bağlı bulundukları kuruluşların personeli ile ilgili olarak, 506 Sayılı Kanun`un sistematiği içinde Sosyal Sigortalar Kurumu`nun yüklendiği görevleri ve sağladıkları hakları yerine getirmek üzere kuruldukları için sosyal güvenlik hukukunun temel ilkelerinin bu sandıklar için de geçerli olduğunun kabulü gerekir.
 
Bu nedenle 506 Sayılı Kanun`un geçici 20. maddesi kapsamında kurulan sandıklarca bağlanan aylıkların 5510 Sayılı Yasa`nın 93/1. maddesi uyarınca haczi mümkün değildir.
 
Ancak 506 Sayılı Kanun`un 128. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklardan alınan maaşların ise haczi mümkündür.
 
O halde mahkemece, borçlunun maaş aldığı vakfın kuruluş senedi getirtilip incelenerek yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda haczedilmezlik şikayeti hakkında bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
 
Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca bozulmasına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.05.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube