Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ÖDEME OLGUSU NEDENİYLE EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI VE EMEKLİ MAAŞINDAN YAPILAN KESİNTİLERİN İADESİ İSTEMİ
T.C 
YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 15775 
Karar: 2014 / 18123 
Karar Tarihi: 23.06.2014
 
ÖZET: Somut olayda, borçlunun sunduğu <ödeme anlaşması> başlıklı adi yazılı belgedeki imza alacaklı tarafından ikrar edilmediğinden İİK`nun ilgili maddesi kapsamında bir belge değildir. İtfa şikayetinde alacaklı tarafından imzası ikrar edilmeyen belgeye ilişkin imza incelemesi yapılarak sonuca gidilemeyeceği gibi, bedelsiz senedi kullanma suçundan alacaklı aleyhine açılan cezası davasından aldırılan bilirkişi raporu ve I… 1. Sulh Ceza Mahkemesi`nin dava dosyasından verilen mahkumiyet hükmü de, yasada aranan belgelerden değildir. O halde mahkemece borçlunun isteminin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.(2004 S. K. m. 71) (6100 S. K. m. 26)
 
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. B. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Karar: Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla ilamsız takip başlatıldığı, örnek 10 ödeme emrinin 26.06.2006 tarihinde tebliği ve takibin kesinleşmesinden sonra borçlu icra mahkemesine yaptığı başvuruda, alacaklı ile aralarında 01.09.2008 tarihinde anlaşma yaptıklarını, anlaşmada belirtildiği üzere borcun tamamını ödediğini, aynı anlaşmada alacaklının ihtiyati tedbir yoluyla emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasını sağlayacağı ve kesintilerin borçluya iadesinin talep edileceği hususunun da kararlaştırılmasına rağmen emekli maaşından kesintilerin devam ettiğini belirterek emekli maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasını ve dosyada biriken kesintilerin tarafına iadesini istediği, mahkemece ödeme anlaşması başlıklı belgedeki imzanın alacaklıya ait olduğu anlaşıldığı gerekçesi ile İİK`nun 71. maddesi uyarınca takibin iptaline karar verildiği görülmektedir.
 
Başvuru bu hali ile İİK`nun 71/1. maddesine dayalı ödeme olgusu nedeniyle emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılması ve emekli maaşından yapılan kesintilerin iadesi istemi olup, anılan madde uyarınca borçlu, <takibin kesinleşmesinden sonraki devrede> borcun ve fer`ilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini <her zaman> icra mahkemesinden isteyebilir. Bu istemin kabul edilebilmesi için itfa şikayetinin İİK`nun 71. maddesinde açıklanan nitelikte bir belge ile veya alacaklının kabul beyanıyla kanıtlanması zorunludur.
 
Somut olayda, borçlunun sunduğu <ödeme anlaşması> başlıklı adi yazılı belgedeki imza alacaklı tarafından ikrar edilmediğinden İİK`nun 71/1. maddesi kapsamında bir belge değildir. İİK`nun 71/1. maddesine dayanan itfa şikayetinde alacaklı tarafından imzası ikrar edilmeyen belgeye ilişkin imza incelemesi yapılarak sonuca gidilemeyeceği gibi, bedelsiz senedi kullanma suçundan alacaklı aleyhine açılan cezası davasından aldırılan bilirkişi raporu ve Isparta 1. Sulh Ceza Mahkemesi`nin 210/265 E. sayılı dava dosyasından verilen mahkumiyet hükmü de, anılan yasada aranan belgelerden değildir.
 
O halde mahkemece borçlunun isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 
 
Öte yandan 6100 Sayılı HMK`nun <Taleple Bağlılık İlkesi> başlıklı 26. maddesinin birinci fıkrasında <Hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır, ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.> hükmü yer almaktadır. Borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda, takibin iptali istemine ilişkin bir talebi bulunmadığı halde mahkemece taleple bağlılık ilkesinin aşılması suretiyle takibin iptaline karar verilmesi de doğru görülmemiştir.
Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.06.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube