Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ŞİKAYET DAVASI - İCRA KEFİLİ OLAN ŞİKAYETÇİYE ASIL BORÇLU YÖNÜNDEN TAKİP KESİNLEŞMEDEN İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİNİN USULSÜZ OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI

http://www.sinerjimevzuat.com.tr/images/yuksekMahkemeLogo/yargitayLogo.png

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 15028 
Karar: 2014 / 17553 
Karar Tarihi: 17.06.2014

ŞİKAYET DAVASI - İCRA KEFİLİ OLAN ŞİKAYETÇİYE ASIL BORÇLU YÖNÜNDEN TAKİP KESİNLEŞMEDEN İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİNİN USULSÜZ OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI

 

 

ÖZET: Somut olayda; icra kefili olan şikayetçiye, asıl borçlu yönünden takip kesinleşmeden icra emri gönderilmesi usulsüz olup mahkemece icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken istemin reddi isabetsizdir. Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına karara verilmiştir.


Dava: Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenenrapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Karar: İİK`nın 38. maddesi gereğince icra dairesindeki kefaletler ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. İcra kefiline karşı ilam niteliğindeki icra kefaletine dayanılarak ayrı bir ilamlı icra takibi de yapılabilir. Fakat, icra kefaletinin verildiği asıl takip dosyasında takibin icra kefiline karşı yürütülmesi de mümkündür. Ancak, usulüne uygun icra kefaleti olsa dahi, hakkında takip yapılan asıl borçlu yönünden takip kesinleşmedikçe icra kefiline icra emri çıkarılamaz. Çünkü kefil hakkında yürütülecek takibin kesinleşen bir miktar için başlatılıp devam etmesi zorunludur (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, s: 767) (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra İflas 1. cilt, s: 834) (HGK 31.03.2004 tarih ve 2004/12-2002).

Somut olayda, şikayetçi 15.09.2011 tarihinde yapılan 
haciz sırasında borçlulardan V... Ofset Mat. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. için icra kefili olmuş, icra emrinin 26.09.2011 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür. Şikayette taraf olmayan asıl borçlu şirkete ise ödeme emri 09.02.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere, icra kefili olan şikayetçiye, asıl borçlu yönünden takip kesinleşmeden icra emri gönderilmesi usulsüz olup mahkemece icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nın 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.06.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube