Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MESKENİYET ŞİKAYETİNİN SÜRESİNDE OLDUĞUNUN KABULÜ GEREĞİ - MAHKEMECE İŞİN ESASININ İNCELENEREK OLUŞACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ ZORUNLULUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Meskeniyet iddiasında bulunulan taşınmaz üzerine yeni bir haciz konmakla bu hacze borçlunun vakıf olma tarihi nazara alındığında artık bu yeni hacze karşı meskeniyet şikayetine ilişkin sürenin yeniden değerlendirilmesi gerekir. Borçlunun hacizden … tarihi itibariyle haberdar olduğu ve … tarihinde haczedilmezlik şikayetiyle icra mahkemesine başvurduğu dikkate alındığında meskeniyet şikayetinin süresinde olduğunun kabulü gerekir. O halde mahkemece işin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 16, 82)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi A.K.S. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Karar: Borçlu icra mahkemesine yaptığı başvuruda; evinin haczedildiğini, haczi kıymet taktiri için gelindiği tarih ve akabinde dosyanın incelenmesiyle öğrendiğini, söz konusu evin haline münasip bir ev olduğunu ileri sürerek haczedilmezlik şikayetinde bulunmuş, talep mahkemece süre aşımı nedeniyle reddedilmiştir.

İİK.nun 82 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 12. bendinde yer alan haline münasip evin haczedilmezliği şikayeti, İİK.nun 16/1 inci maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabidir. Bu süre öğrenme tarihinden başlar. 

Somut olayda; meskeniyet iddiasında bulunulan taşınmazın 11.09.2012 tarihinde haczedildiği, 05.02.2013 tarihinde haczin yenilendiği ve haczin borçluya 103 davetiyesi ile 27.08.2013 tarihinde tebliğ edildiği, bu aşamadan sonra taşınmazın yeniden 23.09.2013 tarihinde haczedildiği ve icra dosya içeriğine göre yenilenen haczile ilgili borçluya yeni bir 103 davetiyesi tebliğ edilmediği, borçlunun bu yeni hacizden fiili kıymet taktirinin yapıldığı 17.01.2014 tarihi itibariyle haberdar olduğu anlaşılmaktadır. Meskeniyet iddiasında bulunulan taşınmaz üzerine yeni bir haciz konmakla bu hacze borçlunun vakıf olma tarihi nazara alındığında artık bu yeni hacze karşı meskeniyet şikayetine ilişkin sürenin yeniden değerlendirilmesi gerekir. Borçlunun hacizden 17.01.2014 tarihi itibariyle haberdar olduğu ve 24.01.2014 tarihinde haczedilmezlik şikayetiyle icra mahkemesine başvurduğu dikkate alındığında meskeniyet şikayetinin süresinde olduğunun kabulü gerekir. 

O halde mahkmece işin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir iken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428 inci maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube