Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİNİN RESEN ARAŞTIRILACAK HUSUSLARDAN OLMADIĞI - İHALENİN FESHİNİ GEREKTİRECEK BAŞKACA BİR FESİH SEBEBİ BULUNMADIĞI - İSTEMİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Borçlu şikayet dilekçesinde, kendisine yapılan satış ilanı tebliğ işleminin usulsüzlüğünü ileri sürmemiştir. Satış ilanının borçluya tebliğ edilmemesi nedeni resen araştırılacak hususlardan değildir. Hal böyle olunca, mahkemece, ihalenin feshini gerektirecek başkaca bir fesih sebebi de bulunmadığına göre ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekir.

(6100 S. K. m. 25, 119)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: HMK`nun 119/1-e maddesi uyarınca şikayetçi iddiasının dayanağı olan bütün vakıaları şikayet dilekçesinde göstermek zorundadır. Aynı yasanın 25. maddesi hükmüne göre de; hakim, şikayet dilekçesinde bildirilen vakıalarla bağlı olup; ileri sürülmeyen maddi olayları kendiliğinden gözetemez.

Somut olayda; borçlu şikayet dilekçesinde, kendisine yapılan satış ilanı tebliğ işleminin usulsüzlüğünü ileri sürmediği halde, mahkemece borçlunun şikayet dilekçesinde dayandığı vakıaların dışına çıkılıp, re`sen dikkate alınacak hususlar kapsamında da bulunmayan; "satış ilanının borçluya tebliğ edilmemesi” nedenine dayalı olarak ihaleninfeshine karar verilmesi doğru değildir.

Hal böyle olunca, mahkemece, ihalenin feshini gerektirecek başkaca bir fesih sebebi de bulunmadığına göre ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken; şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.06.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube