Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHALENİN FESHİ DAVASI - ŞİKAYET TARİHİNDEN SONRA İCRA MAHKEMESİNİN BAŞKA BİR DOSYASINDAN AÇILAN İHALENİN FESHİ İSTEMİNİN KABUL EDİLMİŞ OLMASININ BU DOSYADAKİ ŞİKAYETİN ESASINA ETKİLİ OLMADIĞI - İHALENİN FESHİ SEBEPLERİNİN FARKLI OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda, şikayet tarihinden sonra icra mahkemesinin başka bir dosyasından açılan ihalenin feshi isteminin kabul edilmiş olması bu dosyadaki şikayetin esasına etkili olmaz. Çünkü her iki davanın tarafları, ihalenin feshi sebepleri farklı olup taraflar açısından ayrı bir hukuki sonuç doğuracaktır. Öte yandan aynı ihaleye ilişkin olarak birden fazla ihalenin feshine ilişkin şikayette bulunulması halinde de mahkeme, birbirinden bağımsız olan bu talepleri ayrı ayrı incelemek zorundadır. Mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar vermek gerekirken hüküm tesisi isabetsizdir. Hüküm bozulmuştur.

(YİBK 28.11.1956 T. 1956/15 E. 1956/15 K.)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Borçlu vekilince 04.09.2013 tarihinde 6183 sayılı Kanun`a göre yapılan taşınmaz ihalesinin feshi istenmiş, mahkemece diğer borçluların aynı satışa ilişkin ihalenin feshi talebinde bulundukları Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 2013/937 E. ve 2014/56 K.sayılı dosyasında 05.02.2014 tarihinde ihalenin feshine karar verildiği belirtilerek konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. 

28.11.1956 tarih 15/15 Sayılı İ.B.K. ve Y.H.G.K.nun 17.03.1954 tarih ve 3/40-49 sayılı kararı gereğince; her dava açıldığı tarihteki koşullara ve hukuki duruma göre hükme bağlanır. 

Somut olayda, şikayet tarihinden sonra icra mahkemesinin başka bir dosyasından açılan ihalenin feshi isteminin kabul edilmiş olması bu dosyadaki şikayetin esasına etkili olmaz. Çünkü her iki davanın tarafları, ihalenin feshi sebepleri farklı olup taraflar açısından ayrı bir hukuki sonuç doğuracaktır. Öte yandan aynı ihaleye ilişkin olarak birden fazla ihalenin feshine ilişkin şikayette bulunulması halinde de mahkeme, birbirinden bağımsız olan bu talepleri ayrı ayrı incelemek zorundadır. 

O halde, mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.10.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube