Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ - SENEDİN ÇİFT VADELİ OLARAK DÜZENLENDİĞİ - TAKİBE DAYANAK YAPILAN SENEDİN BONO VASFINI HAİZ OLMADIĞI

ÖZET: Somut olayda 11.23.2013 tanzim tarihli senedin ödeme günü kısmına rakamla 30.11.2013 yazılmışken, vade kısmına ayrıca (4 ay) ibaresinin yazıldığı, böylece senedin çift vadeli olarak düzenlendiği, dolayısıyla takibe dayanak yapılan senedin bono vasfını haiz olmadığı anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

(6102 S. K. m. 703, 778) (2004 S. K. m. 170/A)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Mehmet Turan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: 

Karar: Alacaklı tarafından, bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, örnek (10) numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuru üzerine, mahkemece senette vade gününün açık bir şekilde 30.11.2013 olarak yazıldığı, yasal zorunluluk olmayan (4 ay) ibaresinin vade olarak dikkate alınmayacak bir husus olduğu ve senedin geçerliliğini etkilemediği gerekçesi ile istemin reddine karar verildiği görülmektedir. 

T.T.K.nun 778. maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 703. maddesine göre, çift vadeli olarak düzenlenen senetler, bono vasfında sayılamaz. 

Somut olayda 11.23.2013 tanzim tarihli senedin ödeme günü kısmına rakamla 30.11.2013 yazılmışken, vade kısmına ayrıca (4 ay) ibaresinin yazıldığı, böylece senedin çift vadeli olarak düzenlendiği, dolayısıyla takibe dayanak yapılan senedin bono vasfını haiz olmadığı anlaşılmaktadır. 

O halde, mahkemece İİK.nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.10.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube