Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE BAŞLATILAN TAKİP - TAKİBİN BELGEYE DAYANMASI HALİNDE BELGENİN TASDİKLİ BİR ÖRNEĞİNİN ÖDEME EMRİNE EKLENİP EKLENMEYECEĞİ

ÖZET: Taşınır rehninin paraya çevrilmesi ile ilgili hükümleri düzenleyen İİK`nun ilgili maddesinde, ödeme emrine itiraz hakkında İİK`nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. İİK`nun ilgili maddesinde takibin belgeye dayanması halinde, belgenin tasdikli bir örneğinin ödeme emrine ekleneceğine ilişkin maddeye atıf yapılmamıştır. O halde, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, ödeme emrinin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 61, 147)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. Ö. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Alacaklı tarafından borçlu aleyhine taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takipte borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda; takibe dayanak araç ruhsatı, kredi hesapları, kredi sözleşmeleri, hesap kat ihtarnamesi, hesap özeti ve banka kayıtlarının ödeme emri ile birlikte kendilerine gönderilmediğini ileri sürerek ödemeemrinin iptalini talep etmiş, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi ile ilgili hükümleri düzenleyen İİK`nun 147/1.maddesinde, ödeme emrine itiraz hakkında İİK`nun 62`den 72. maddeye kadar olan hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. İİK`nun 147/1. maddesinde takibin belgeye dayanması halinde, belgenin tasdikli bir örneğinin ödeme emrine ekleneceğine ilişkin aynı Kanun`un 61/1. maddesine atıf yapılmamıştır.

O halde, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, ödeme emrinin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harem istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.05.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube