Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVALININ BAŞKA DOSYADA BELİRTİLEN YERE İLİŞKİN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇTIĞI

T.C YARGITAY 

8.Hukuk Dairesi 

Esas: 2013 / 11200 

Karar: 2013 / 9739 

Karar Tarihi: 21.06.2013

 

ÖZET: Somut olayda, icra takibinin dayanağı olan ...Asliye Hukuk Mahkemesi`nin ... tarihli ilamında; davalının başka bir dosyada bu yere ilişkin olarak tapu iptal ve tescil davası açtığı, bunun bir süre bekletici mesele yapıldığı, bu nedenle ilamda mülkiyet hususunda ihtilafın tartışıldığı anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece ilamın taşınmazın aynına ilişkin olduğu (mülkiyet tartışması bulunduğu) nazara alınarak şikayetin kabulüyle takibin iptaline karar verilmesi gerekir.(6100 S. K. m. 367) (1086 S. K. m. 443) (2577 S. K. m. 28) (832 S. K. m. 64) (5718 S. K. m. 41) (2004 S. K. m. 16, 41, 72) (5275 S. K. m. 4) (YİBK. 12.11.1979 T. 1979/1 E. 1979/3 K.)

 

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire`ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

 

Karar: Borçlu vekili, müvekkili aleyhine meni müdahale ve ecrimisil ilamına dayalı olarak takip başlatıldığını, takibe konu ilamın kesinleşmediğini, kesinleşmeden icra edilemeyeceğini, bu nedenle takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, talebin reddine karar verilmesi üzerine, hüküm, alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Talep, İİK`nun 41 inci maddesi yollamasıyla İİK`nun 16 ncı maddesine dayalı şikayete ilişkindir.

 

6100 sayılı HMK.nun Geçici 3 üncü maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK`nun 443/1 (HMK. 367/1 m.) maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda düzenlenmiştir.

 

Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar (HUMK.443/4)

 

Mahkumiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun`un 4 üncü maddesi),

 

Kira tespit ilamları (12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı),

 

Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar (İİK 72. m.),

 

Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar (MÖHUK. 41/2),

 

Sayıştay Kararları (832 sayılı Sayıştay Kanunu 64. m.), İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamalarıyla ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1,)

 

Mülkiyetin tespitine ilişkin olmaları nedeniyle istihkak davasının kabulüne dair ilamlar, kesinleşmeden icra edilemez.

 

Somut olayda, icra takibinin dayanağı olan Kumluca Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2010/494 Esas, 2012/343 Karar sayılı 11.10.2012 tarihli ilamında; davalının başka bir dosyada bu yere ilişkin olarak tapu iptal ve tescil davası açtığı, bunun bir süre bekletici mesele yapıldığı, bu nedenle ilamda mülkiyet hususunda ihtilafın tartışıldığı anlaşılmaktadır.

 

O halde, Mahkemece ilamın taşınmazın aynına ilişkin olduğu (mülkiyet tartışması bulunduğu) nazara alınarak şikayetin kabulüyle takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde istemin reddi yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.

 

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 428 inci maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK`nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK`nun 366/3 üncü maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 21.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube